Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 03 czerwca 2019

Wybory ławników

Temida z wagą i mieczem

Urząd Miasta Leszna informuje, że kandydatów na ławników można zgłaszać Radzie Miejskiej Leszna do dnia 30 czerwca br. Najpóźniej w październiku Rada Miejska Leszna dokona wyboru 17 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 12 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 16 ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (D.Z.U  z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

Uprawnieni do zgłaszania kandydtaów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie ww.  terminu oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kto może być ławnikiem, a kto nie

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. oświadczenie kandydata dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika - Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kontakt

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, kartę zgłoszenia oraz niezbędne dokumenty (m. in. oświadczenia)  można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna – Biuro Rady Miejskiej, ul. Kazimierza Karasia 15, pokój Nr 15, pod numerem telefonu: 65 529 81 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory i referenda: www.bip.leszno.pl/artykuly/38/wybory-i-referenda

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-06-03 15:07:18
0 Koszyk