Wydziały urzędu

.

MM
Audytor Wewnętrzny

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847602, 16.572097

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 56
edudkowiak@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847674, 16.571698

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 41,
bcrvat@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biuro ds. Uzależnień

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847613, 16.571203

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 43
bdsu@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biuro Gospodarki Komunalnej

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844896, 16.570994

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 93
rdorsz@leszno.pl; wgk@leszno;

Informacje dodatkowe:

Biuro Informatyki

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 47; +48 65 529 81 42
informatycy@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • opracowywanie planów i rozliczanie wykorzystania środków finansowych na informatyzację w budżecie Miasta,
 • przygotowanie dokumentacji do udzielania zamówień na realizację dostaw sprzętu i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i konserwację sprzętu komputerowego,
 • nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
 • zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowania komputerowego,
 • opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
 • prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu
Biuro Kadr i Płac

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 36; +48 65 529 81 24; +48 65 529 81
kadry@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biura Kadr i Płac wykonuje zadania z zakresu:

 1. organizacji Urzędu, dotyczące m.in.: prowadzenia rejestru upoważnień
  i pełnomocnictw w Urzędzie oraz rejestru pełnomocnictw procesowych; prowadzenia wykazu miejskich jednostek organizacyjnych; spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,
 2. spraw pracowniczych i rozwoju pracowników, dotyczące m.in.: prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna (za wyjątkiem placówek oświatowo-wychowawczych) oraz pracowników Urzędu (prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, przeszeregowanie, nagradzanie pracowników, ewidencja urlopowa i innych zwolnień od pracy, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, sprawy dot. przejścia pracownika na emeryturę lub rentę); naborów do pracy; ewidencji czasu pracy; służby przygotowawczej; organizacji staży, praktyk i wolontariatu w Urzędzie; ocen okresowych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników; sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych; badań z zakresu medycyny pracy; refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;
 3. spraw płacowych i ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in.: planowania środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i kontrolą prawidłowości wykorzystania funduszu płac w Urzędzie; prowadzenia dokumentacji płacowej (w tym: sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych); grupowych ubezpieczeń pracowniczych; ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy; podatku dochodowego od osób fizycznych; umów zleceń i o dzieło; kontroli  prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich;
 4. pracowniczych planów kapitałowych, dotyczące m.in.: naliczania i raportowania wpłat na PPK, naliczania i przekazywania podatku dochodowego od wpłat na PPK, przekazywania plików składkowych i przelewów do instytucji finansowych, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK;
 5. spraw socjalnych, dotyczących m.in.: dofinansowania do wypoczynku; zapomóg; działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej; pożyczek mieszkaniowych,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Adres:
Rynek 1, Ratusz
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.843347, 16.574510

Kontakt:
Tel.: +48 601 686 631, +48 605 381 843
mkz@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków - tel. 601 686 631

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - tel. 605 381 843

Zarządzenie dot. ewidencji zabytków (kliknij)

Załącznik do zarządzenia dot. ewidencji zabytków (kliknij)

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Adres:
ul. Słowiańska 16
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 88; 65 537 36 79
ngo@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • Koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
 • Informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta Leszna o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na pojmowane przez nie działania.
 • Promowanie Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji pozarządowych.
 • Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy.
 • Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna.
 • Prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych.
 • Bieżący kontakt i organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi
 • Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
 • Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.
Biuro Prasowe

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 28
lgbiorczyk@leszno.pl, pjanowicz@leszno.pl, bklups@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • Obsługa Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Urzędu w zakresie kontaktów z mediami
 • Informowanie i współpraca z mediami
 • Uczestniczenie w przygotowaniu sprostowań, polemik oraz wyjaśnień Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Urzędzie.
 • Komunikacja społeczna za pośrednictwem internetu
 • Nadzór i monitorowanie serwisu www.leszno.pl.
 • Promocja Miasta poprzez portale społecznościowe.
 • Zbieranie, przetwarzanie i opracowywanie informacji dotyczących Urzędu Miasta i podległych jednostek
 • Przygotowywanie przemówień, życzeń i gratulacji
 • Gromadzenie, analizowanie i reagowanie na wszelkie informacje o Lesznie ukazujące się w mediach.
 • Doradztwo dla pracowników Urzędu w sprawach kontaktu z mediami.
 • Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, w tym kampanii informacyjnych oraz konsultacji społecznych
 • Wspieranie imprez oraz organizowanych konferencji przyczyniających się do kreowania pozytywnego obrazu Urzędu Miasta
 • Prowadzenie centralnego rejestru spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
Biuro Prawne

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 27
radcy@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Do zadań Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy obsługi prawnej Urzędu

Biuro Rady Miejskiej

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 15
rada@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Obsługa Rady i Radnych

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847602, 16.572097

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 97 40
bspp@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 

 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń do poboru opłat,
 • kontrola płatnych parkingów,
 • sprzedaż kart parkingowych,
 • prowadzenie ewidencji dochodów,
 • przygotowywanie dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie korespondencji sprawozdawczości w zakresie działalności BSPP.
Biuro Zamówień Publicznych

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 26
dpolaszek@leszno.pl; bzp@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Centrala

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 00
um@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Tutaj znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie mogą Państwo złożyć różne dokumenty, które następnie zostaną przekazane do poszczególnych wydziałów. Tutaj wpływa cała korespondencja Urzędu Miasta.

Centrum Informacja Turystyczna

Adres:
Słowiańska 24
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.843112, 16.571004

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 91; +48 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • Promocja walorów turystycznych Leszna i regionu zgodnie z przyjętą strategią
 • Sprzedaż biletów MZK
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Organizacja Turystyczna Leszno – Region.
Kontrola Wewnętrzna

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 81 43
jnowacka@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Rzecznik Konsumentów

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847602, 16.572097

Kontakt:
Tel.: 603 339 080
rzecznik.konsumentow@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 • Wytaczanie powództw i wstępowanie do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 • Edukacja konsumencka, zwłaszcza uczniów szkół
 • Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.
Miejski Zarząd Dróg

Adres:
Słowiańska 16
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 76
mzd@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zajęcia pasa drogowego oraz reklamy w pasie drogowym.

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego - tel. 65 537 36 76 lub kom. 691 087 552

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Adres:
Aleje Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.840371, 16.578229

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 82 02, 65 529 82 03
odgik@leszno.pl, kerg@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847781, 16.571378

Kontakt:
Tel.: 65 529 82 24; 65 529 82 23
pzson@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Referat Administracyjno-Kancelaryjny

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 03
worg@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Referat Dochodów

Adres:
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 49
dochody@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Referat Gospodarczy

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 04
worg@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Referat Windykacji

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847602, 16.572097

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 45
windykacja@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 

- windykacja i zabezpieczanie spłaty należności

Referat Wydatków

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 16, 65 529 81 19

Informacje dodatkowe:

Sala Sesyjna

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849514, 16.570593

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 00
um@leszno.pl
www.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

W sali sesyjnej odbywają się sesje Rady Miejskiej Leszna. Czasem jest też miejscem innych narad, spotkań czy szkoleń.

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji, koordynator do spraw dostępności

Adres:
Słowiańska 16
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 661 427 969
istachowiak@leszno.pl
www.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Adres:
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847613, 16.571203

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 56
jkostrzewa@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Sekretariat Prezydenta Miasta Leszna

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 10
iweber@leszno.pl, aszkutnik@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Stacja Biznes

Adres:
Plac Metziga 1
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.843046, 16.572022

Kontakt:
Tel.: 726 031 303
mwerwinski@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Stacja biznes to miejsce w centrum Leszna, gdzie można przyjść popracować, przeprowadzić ciekawy warsztat, spotkanie, podzielić się swoją wiedzą i biznesowym doświadczeniem. Można zainspirować mieszkańców Leszna swoją pasją i energią.

Stacja biznes przy pl. Metziga 1 jest prowadzona przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.

Kontakt:

Michał Werwiński, tel. 726 031 303

 

 

Straż Miejska

Adres:
Berwińskich 7c
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849001, 16.571959

Kontakt:
Tel.: 65 529 82 00; 986; kom. 607 641 302
sm@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Urząd Stanu Cywilnego

Adres:
Wałowa 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844902, 16.571036

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 67; 65 529 81 66; 65 529 81 65
usc@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Nanoszenie w aplikacji Źródło wzmianek dotyczących ustalenia lub uznania ojcostwa, wyroków rozwodowych, przysposobienia, innych orzeczeń sądowych.
 3. Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających małżeństwo, wyborze nazwiska dla małżonków oraz dzieci zrodzonych z małżeństwa, powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 5. Wydawanie zaświadczeń: zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. o stanie cywilnym
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska.
 7. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego miesięcznego terminu.
 8. Przechowywanie, prowadzenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego w archiwum USC.
 9. Prowadzenie korespondencji z instytucjami oraz z osobami fizycznymi.
 10. Organizowanie spotkań jubileuszowych dla par obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego.
Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Adres:
Al. Jana Pawła II 21
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.840391, 16.578261

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 99; 65 529 81 94
architektura@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • administracja architektoniczno-budowlana
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
Wydział Budżetu

Adres:
Kazimierza karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 40
wb@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Budżet miasta Leszna, planowanie i analizy budżetowe, sprawozdawczość, księgowość budżetowa

Wydział Edukacji

Adres:
Słowiańska 63 piętro II
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.842401, 16.566547

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 63; 65 537 36 66
wedu@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 - realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie edukacji i wychowania.

 • gospodarowanie nieruchomościami szkolnymi, kadry dyr. szkół,
 • stypendia uczniowskie
 • sprawy szkół placówek 
 • młodociani - refundacja kosztów kształcenia, szkoły i placówki niepubliczne. 
 • sprawy finansowo-ekonomiczne
 • projekty finansowane ze środków zewnętrznych
 • sprawy remontowe

 

Fot. google.com.maps

Wydział Finansowo-Księgowy

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 16,
pkazimierczuk@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Sprawozdawczość, księgowość miasta.

W ramach Wydziału Finansowo-Księgowego działają dwa referaty:

 • Referat Wydatków 
 • Referat Dochodów
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres:
Al. Jana Pawła II 21
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.840371, 16.578229

Kontakt:
Tel.: 65 529 82 09; 65 529 82 10; 65 529 82 07
geodezja@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Adres:
Al. Jana Pawła II 21
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.840371, 16.578229

Kontakt:
Tel.: 65 529 82 12; 65 529 82 13;
wgn@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i Skarbu Państwa
 • ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych
 • obrót nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna 
 • dzierżawy, gospodarowanie mieniem komunalnym oddanym w użytkowanie wieczyste
 • dodatki mieszkaniowe
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta
Wydział Inwestycji

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.847781, 16.571378

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 90, 65 537 36 91, 65 537 36 92
bpw@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 

 

 • Wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i określenie - we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu - możliwości i potrzeb aplikowania o środki z poszczególnych Programów,
 • Przygotowanie i realizowanie Projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywanych dokumentów i realizacji Projektów
 • Sporządzanie raportów z postępu realizacji Projektów dla Prezydenta Miasta, 5. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych na temat Projektów realizowanych przez BPW.
Wydział Komunikacji

Adres:
Wałowa 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844902, 16.571036

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 05; 65 529 81 09
wk@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • Rejestracja pojazdów; Strona do internetowej rejestracji: rejestracja on line
 • Prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

 • Wydawanie i cofanie praw jazdy, 

 • Nadzór nad szkoleniami kierowców

Wydział Kultury i Sportu

Adres:
Słowiańska 63
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.842401, 16.566547

Kontakt:
Tel.: Tel.: +48 65 537 36 53
wkis@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 - realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

- realizacja zadań w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- rejestracja klubów sportowych

 

 

 

 

 

 

Fot. google.com.maps

Wydział Ochrony Środowiska

Adres:
Wałowa 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844902, 16.571036

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 85; 65 529 82 31
os@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 1.   ochrona wód i gospodarka wodna,
 2. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem,
 3. ochrona przed hałasem i elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym,
 4. ochrona powierzchni ziemi,
 5. utrzymanie czystości i porządku oraz postępowanie z odpadami,
 6. ochrona przyrody i zwierząt,
 7. gospodarka leśna, łowiectwo oraz rolnictwo,
 8. gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska,
 9. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 10. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 11. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 12. wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 13. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 14. ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 15. wydawanie  decyzji  administracyjnych  oraz   wszelkich  zezwoleń  wynikających   z   ustaw: o odpadach, o ochronie przyrody, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych   i   innych  substancji,  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 16. pełnienie funkcji organu pierwszej instancji administracji geologicznej,
 17. prowadzenie archiwum geologicznego
 18. sporządzanie, wdrażanie i aktualizacja: programu ochrony środowiska, uproszczonego planu urządzania lasu oraz wdrażanie programu ochrony powietrza,
 19. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 20. sprawowanie  kontroli  przestrzegania   i   stosowania  przepisów  o  ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością.
Wydział Organizacyjny

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 82 20
asochacka@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

W ramach Wydziału Organizacyjnego działają dwa referaty:

 • Referat Administracyjno-Kancelaryjny zajmujący się gospodarką materiałową, centralą telefoniczną oraz biuro obsługi 
 • Referat Gospodarczy zajmujący się administracją budynków Urzędu oraz pracami gospodarczymi 
Wydział Podatków i Opłat

Adres:
Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.849315, 16.570733

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 44,
podatki@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • ulgi podatkowe,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny od osób prawnych,
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty skarbowe,
 • opłaty targowe,
 • podatek od środków transportowych, 
Wydział Rozwoju

Adres:
ul. Słowiańska 16
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 537 36 80; 65 537 36 83; 65 537 36 84
rozwoj@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Miast
 • promocja miasta
 • zapewnienie prawidłowości realizacji zadań Miasta w zakresie przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy subregionu leszczyńskiego oraz świadczenia usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, wykonywanych przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.,
 • współpraca z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
 • gromadzenie informacji statystycznych o sytuacji społeczno-gospodarczej Leszna, regionu, kraju i wybranych ośrodków konkurencyjnych,
 • analizowanie tendencji rozwojowych Miasta i sporządzanie raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta
 • prowadzenie lub zlecanie badań marketingowych
 • koordynacja Strategii Rozwoju Leszna
 • Koordynacja współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Aglomeracji Leszczyńskiej.
 • współpraca z zagranicą
 • koordynowanie działań związanych z rewitalizacją
Wydział Spraw Obywatelskich

Adres:
Wałowa 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844902, 16.571036

Kontakt:
Tel.:
wso@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • Ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Sprawy związane z działalnością gospodarczą
 • Karta Dużej Rodziny
 • Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej
 • Wielkopolska Karta Rodziny
 • Nadzór nad stowarzyszeniami
 • Promocja i ochrona zdrowia

Numery telefonów:

Ewidencja ludności - 65 529 81 71

Dowody osobiste - 65 529 81 70

Działalność gospodarcza 65 529 81 72

Karta Dużej Rodziny, Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej, Wielkopolska Karta Rodziny - 65 529 81 69

Profilaktyka zdrowia i nadzór nad stowarzyszeniami - 65 529 82 30

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Adres:
Wałowa 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844902, 16.571036

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 52, 65 529 81 51; 65 529 81 50
wzk@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • ochrona informacji niejawnych
 • kancelaria materiałów niejawnych
 • zgromadzenia,ochotnicza straż pożarna, ewakuacja ludności,
 • sprawy zarządzania kryzysowego,