Nowa siedziba miejskiej biblioteki

Tytuł projektu

Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Przedmiot projektu

Leszno od 2 lat jest uczestnikiem ministerialnego programu Modelowa Rewitalizacja Miast w ramach którego realizuje projekt-strategię „Nowe Tory Centrum Leszna po kolei”. Jednym z jego rezultatów jest zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie rewitalizacji społecznej. Do głównych wniosków należy stwierdzony deficyt przestrzeni służących organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Udział w kulturze jest bowiem tym dorobkiem cywilizacyjnym, z którego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym rezygnują w pierwszej kolejności, nie zdając sobie sprawy z wpływu tej decyzji na pogłębianie procesu społecznej ekskluzji. W toku prac stwierdzono, że niemal w centrum obszaru kryzysowego przy Pl. Metziga 25 niszczeje piękny, zabytkowy budynek, który po rozbudowie i adaptacji do nowych funkcji służyć może społeczności lokalnej i ponadlokalnej wypełniając deficyt przestrzeni na działania społeczno-kulturalne.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na inkluzję społeczną mieszkańców. Bezpośrednim produktem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności (daleko wykraczające poza wypożyczenia książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań.

Okres realizacji projektu

maj 2019 r. – styczeń 2023 r.

Cel projektu

Celem strategicznym projektu jest inkluzja społeczna mieszkańców zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, środkiem zaś - szerokie działania społeczno-kulturalne prowadzone w oparciu o zmodernizowaną i wytworzoną w ramach projektu infrastrukturę. Jej brak jest najpoważniejszym ograniczeniem dla skutecznego zachęcenia mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Dokonane analizy wykazały, że optymalnym (w rozrachunku: koszt/efekt) rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału podmiotu funkcjonującego już w lokalnej społeczności, do działań którego społeczność ta już przywykła tj. MBP. Konieczne było jednak wyposażenie MBP w infrastrukturę umożliwiającą realizację nowych zadań do tego położoną w sercu obszaru kryzysowego. Dlatego też rozbudowa zabytkowego budynku przy Pl. Metziga 25 dokonana w oparciu o nowoczesny projekt budowlany i przy wykorzystaniu funduszy unijnych stanowi kompleksowy, holistyczny, efektywny ekonomicznie oraz atrakcyjny dla społeczności lokalnej model tworzenia infrastruktury niezbędnej dla realizacji skutecznego procesu rewitalizacji społecznej.

W rezultacie zakończenia fazy inwestycyjnej projektu na obszarze kryzysowym powstanie nowoczesny, przyjazny użytkownikowi, zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania obiekt, którego operatorem będzie znany społeczności lokalnej podmiot, którego działalność będzie bardzo mocno ukierunkowana na stworzenie atrakcyjnej dla mieszkańców oferty kulturalnej, daleko wykraczającej poza standardowa działalność biblioteczną.

Projekt będzie realizował cele bezpośrednio niemierzalne, gdyż m.in. dzięki szerszemu niż dotychczas udziałowi mieszkańców (zwłaszcza dzieci) w atrakcyjnych wydarzenia kulturalnych powstrzymany zostanie proces dalszej degradacji społecznej obszaru kryzysowego, a poprzez to zwiększy się szeroko rozumiana atrakcyjność w tym inwestycyjna.

Rezultaty projektu:

Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 13 300 osób (2021r.)

Wskaźniki produktu:

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 3576,14 m2
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,26 ha

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu – 25 026 099,26 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych – 23 442 617,01 PLN
Kwota dofinansowania – 19 926 224,45 PLN