Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego, określonego niżej wymienionymi zdarzeniami. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku losowego w szczególności są:

  • Śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • Pożar mieszkania,
  • Zalanie mieszkania,
  • Kradzież mienia z mieszkania,
  • Nagłe zwiększenie wydatków edukacyjnych, poparte pozytywną opinię pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, pod warunkiem, że zdarzenia te uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny przyznawany jest raz lub kilka razy w roku w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wnioski o przyznanie zasiłku losowego składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna na odpowiednim druku (druk dostępny do pobrania poniżej lub w Wydziale Edukacji, ul. Słowiańska 63 II piętro, pokój 7).

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenie RODO (załączone poniżej).

Pliki do pobrania