Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB czyli CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW jest informatycznym narzędziem w postaci „mapy kotłów”, na której umieszczona będzie informacja, jakiego rodzaju ogrzewanie stosowane jest w budynkach.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest jednym z następstw nowelizacji ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127).

1. KIEDY START?

Rejestracja źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) rusza od 1 lipca 2021 roku.

2. KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Deklarację powinni złożyć właściciele oraz zarządcy lokali / budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, lokali usługowych / handlowych. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

3. W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYC DEKLARACJĘ?

Deklarację o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw będzie można złożyć w:

  • formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl (strona rusza 1 lipca)
  • formie papierowej – wysyłając dokument listem lub składając osobiście we właściwym dla umiejscowienia budynku Urzędzie miasta/gminy. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

4. W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Właściciel/ zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:

  • 12 miesięcy w przypadku „starych źródeł ciepła i spalania paliw” (dot. budynków już istniejących)
  • 14 dni w przypadku „nowo powstałych źródeł ciepła i spalania paliw” – (dot. nowo powstałych obiektów.

5. JAKIE INFORMACJE BĘDZIE ZAWIERAŁA DEKLARACJA?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa właściciela /zarządcy budynku bądź lokalu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o ilości (liczbie) i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy.

Więcej informacji w załączonym materiale oraz na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 

Pliki do pobrania