Graficzny nagłówek podstrony

Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

 

 

Tytuł projektu 

"Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych"

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory w Lesznie kompleksowe usługi na rzecz osób starszych Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych(LCUS). W obiekcie będą wykonywane podst. Świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez ok.10h/dziennie oraz w ramach mieszkania wspomaganego prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech os.(opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych).

W obiekcie będą wykonywane podst. świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki med., takie jak:

 1. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 2. doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 3. usprawnianie ruchowe,
 4. stymulacja procesów poznawczych,
 5. terapia zajęciowa,
 6. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) będą osoby zależne, niesamodzielne, w tym starsze w szczególności powyżej 65 r.ż. (min 50%). Osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci wymagający świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia.

Przewidywana ilość pacjentów to 25 os., w tym 4 os. częściowo leżące.

W ramach mieszkania wspomaganego będzie prowadzona opieka wytchnieniowa przeznaczona dla 3 os., będzie to opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych. Opiekę będą wykonywali opiekuni medyczni.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. budowę budynku LCUS będzie,
 2. nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,
 3. zakup niezbędnego wyposażenia,
 4. promocja projektu

 

Okres realizacji projektu

marzec 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Cel projektu

Projekt  zakłada utworzenie nowoczesnej placówki świadczącej usługi na rzecz osób starszych, zależnych, niepełnosprawnych. Obiekt służyć będzie wsparciu seniorów, ich aktywizacji i poprawie stanu zdrowia.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

 1. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1 szt.
 2. Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej – 1 szt.

Planowane rezultaty realizacji projektu - bezpośredni wpływ na otoczenie

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
 2. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej – 56 os.

Całkowita wartość projektu

 4.847.763,23 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 1 996 707,16 PLN

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk