Graficzny nagłówek podstrony

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU:

·         Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy);

·         Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

·         Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;

·         Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

·         Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,

·         Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego;

·         Oświadczenie potwierdzające status pracodawcy;

·         Aktualny wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru przedsiębiorców KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawców;

·         W przypadku spółek, kopię dokumentów potwierdzających status prawny spółki,

·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

·         Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

·         Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem, do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek wraz z załącznikami (DO POBRANIA PONIŻEJ) można wysłać na adres: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Wniosek wraz z załącznikami można również wrzucić do SKRZYNKI PODAWCZEJ znajdującej się przy wejściu do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna przy ul. Słowiańskiej 63 w Lesznie (prosimy o włożenie wniosku do koperty z dopiskiem: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ); lub - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Leszna dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - jeśli Wnioskodawca posiada konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowalny.

W PILNYCH sprawach jest możliwość osobistej wizyty w Wydziale Edukacji,  TYLKO po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Edukacji pod numerem tel. 65 537 36 59.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2.      Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

3.      Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego.

4.      Oświadczenie potwierdzające status pracodawcy.

5.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

6.      Oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

7.      Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis.

 

 

Opublikował: Małgorzata Zachacz kontakt: mzachacz@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk