Budowa łącznika z drogą S5

 

Tytuł projektu

Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.

 Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”

Przedmiot projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa i rozbudowa odcinka drogi łączącej budowaną drogę ekspresową S5 (Węzeł Świeciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Cel przedsięwzięcia - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna, gminy Lipno i Święciechowa (powiat leszczyński) oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewnia również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa. Z przedmiotu projektu jest wyłączony wiadukt nad linią PKP (Poznań-Wrocław), który stanowi oddzielne opracowanie i będzie wybudowany w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań-Wrocław (linia E59). Zadanie dotyczące budowy nowej drogi podzielono na trzy części zgodnie z przebiegiem granic gmin:  Święciechowa – odc. A, Lipno - odc. B, Miasto Leszno – odc. C  

Długość wybudowanej drogi powiatowej to 2,076 km, długość przebudowanej drogi powiatowej to 0,515 km. Ponadto na terenie Miasta Leszna zaplanowano remont / wymianę warstwy ścieralnej na odcinku ul. Wilkowickiej o dł. 0,283 km - od planowanego dojazdu do wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Wrocław do Ronda Gronowo w ciągu DK5. Zakłada się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych. Mając na uwadze poprawę warunków komunikacyjnych, a także upłynnienie ruchu drogowego, podjęto decyzję o realizacji inwestycji, którą nadzoruje Miasto Leszno.

Przed realizacją inwestycji dojazd do budowanego Węzła Święciechowa stanowił drogę gruntową, a więc nie był zdolny do przeniesienia ruchu z drogi ekspresowej. Realizacja inwestycji rozwiązuje podstawowe problemy analizowanego obszaru w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawiła jakość i dostępność do dróg w regionie, zapewniła dojazd do terenów inwestycyjnych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Zasadność inwestycji potwierdzała również jej komplementarność z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Okres realizacji projektu:

luty 2016r. – maj 2019r.

Cel projektu

Planując inwestycję polegającą na budowie drogi powiatowej na terenie powiatu leszczyńskiego (gminy: Lipno i Święciechowa) i miasta Leszna, o łącznej długości ok. 2,87km, stosowano się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej i dążono do zminimalizowania najważniejszych problemów komunikacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a także zmniejszenia uciążliwości ruchu dla mieszkańców, użytkowników i środowiska. Celem przedsięwzięcia, było usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna, gminy Lipno i Święciechowa (powiat leszczyński) oraz zapewnienie połączenia drogowego z budowaną drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to pozwoliło na połączenie północnej części miasta z drogą ekspresową poprzez Węzeł Święciechowa, w tym również zapewni korzystny dojazd do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej (Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa.  

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Kluczowe:

  • Długość wybudowanych dróg powiatowych: 2,076 km/rok 2019
  • Długość przebudowanych dróg powiatowych: 0,515 km/rok 2019
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów 2,591 km/rok 2019  

Specyficzne dla projektu:

  • Liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań: 4 szt./rok 2019
  • Liczba wybudowanych lub przebudowanych zatok autobusowych: 2 szt./rok 2019
  • Długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji teletechnicznej 2,500 km/rok 2019
  • Długość wybudowanych lub przebudowanych chodników 0,170 km/rok 2019
  • Długość pasa przydrożnego obsadzonego zielenią 1,900 km/rok 2019

 

Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Lipno, Gminą Święciechowa, Powiatem Leszczyńskim.

Całkowita wartość projektu

19.434.028,32 PLN  

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 11.893.633,93 PLN - umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.05.01.02-30-0014/16/00 z dnia 24 maja 2017r. (wraz z aneksami).