Graficzny nagłówek podstrony

Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie

 

 Tytuł projektu


Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.

 Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych ( drogi powiatowe i gminne)”

Przedmiot projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa i rozbudowa odcinka drogi łączącej budowaną drogę ekspresową S5 (Węzeł Świeciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna, gminy Lipno i Święciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa. Z przedmiotu projektu jest wyłączony wiadukt nad linią PKP (Poznań-Wrocław), który stanowi oddzielne opracowanie i będzie wybudowany w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań-Wrocław (linia E59).

Zadanie dotyczące budowy nowej drogi podzielono na trzy części zgodnie z przebiegiem granic gmin:

Święciechowa – odc. A

Lipno - odc. B

Miasto Leszno – odc. C

 Długość wybudowanej drogi powiatowej to 2,076 km, długość przebudowanej drogi powiatowej to 0,515 km. Ponadto na terenie Miasta Leszna zaplanowano remont / wymianę warstwy ścieralnej na odcinku ul. Wilkowickiej o dł. 0,283 km - od planowanego dojazdu do wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Wrocław do Ronda Gronowo w ciągu DK5. Zakłada się wymianę nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych.

Mając na uwadze poprawę warunków komunikacyjnych, a także upłynnienie ruchu drogowego, podjęto decyzję o realizacji inwestycji, którą nadzoruje Miasto Leszno. Aktualny dojazd do budowanego Węzła Święciechowa stanowi drogę gruntową, a więc nie jest zdolny do przeniesienia ruchu z drogi ekspresowej. Realizacja inwestycji rozwiąże podstawowe problemy analizowanego obszaru w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w regionie, zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Zasadność inwestycji potwierdza również jej komplementarność z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Okres realizacji projektu

luty 2016 r. – wrzesień 2018 r.

Cel projektu

Planując inwestycję polegającą na budowie drogi powiatowej na terenie powiatu leszczyńskiego (gmin: Lipno i Święciechowa) i miasta Leszna, o łącznej długości ok. 2,87km, stosowano się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej i dążono do zminimalizowania najważniejszych problemów komunikacyjnych.

Poprzez realizację projektu dąży się do poprawy dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a także zmniejszenia uciążliwości ruchu dla mieszkańców, użytkowników i środowiska. Celem przedsięwzięcia, jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna, gminy Lipno i Święciechowa oraz zapewnienie połączenia drogowego z budowaną drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to pozwoli na połączenie północnej części miasta z drogą ekspresową poprzez Węzeł Święciechowa, w tym również zapewni korzystny dojazd do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej (Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa.

 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Kluczowe:

Długość wybudowanych dróg powiatowych: 2,076 km/rok 2018

Długość przebudowanych dróg powiatowych: 0,515 km/rok 2018

Długość wybudowanych dróg dla rowerów 2,591 km/rok 2018

 Specyficzne dla projektu:

Liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań: 4 szt./rok 2018

Liczba wybudowanych lub przebudowanych zatok autobusowych: 2 szt./rok 2018

Długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji teletechnicznej 2,500 km/rok 2018

Długość wybudowanych lub przebudowanych chodników 0,170 km/rok 2018

Długość pasa przydrożnego obsadzonego zielenią 1,900 km/rok 2018

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury drogowej 3 szt./rok 2018

Liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych 90 szt./rok 2018

Liczba wybudowanych lub przebudowanych przejść przez jezdnię 3 szt./rok 2018

 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Kluczowe: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC/ rok 2019

 Specyficzne dla projektu:

Nośność drogi: 115 kN/oś/ rok 2018

Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci 3,44 min./ rok 2018.

Całkowita wartość projektu


16.594 258,18 PLN

 Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 12 187 469,39 PLN

Opublikował: Sandra Kajoch kontakt: skajoch@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-14 11:29:05
0 Koszyk