Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tytuł projektu

Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej klasy „L” - ulicę Łowiecką (889910P).  Zakres inwestycji obejmuje m .in.:

  • budowę jezdni o długości 0,727 km i szerokości pasa 2,5 m,
  • wykonanie chodnika o długości 0,406 km
  • wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o długości 0,642 km, 

Okres realizacji projektu

sierpień 2023 – lipiec 2024

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z istniejącym układem drogowym. Zwiększy się ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, dzięki wprowadzeniu strefy zamieszkania. Osoby te będą mogli poruszać się swobodnie po całej dostępnej dla użytku publicznego przestrzeni, ponieważ będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Całkowita wartość projektu

3 847 150,43 zł

Kwota dofinansowania

1 923 575,22 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego