Prawo jazdy

Wszelkich formalności związanych z prawem jazdy dopełnia się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Leszna, przy ul. Wałowej 5, pokój nr 21 (II piętro), tel. 65 547-68-53 lub 65 547-68-50, poniedziałek-piątek w godzinach:  7.30 - 15.00 (obsługa).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek z własnoręcznym podpisem (dostępny w wydziale komunikacji).

2. Załączniki:

 • jedna, wyraźna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4.5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, na wprost,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami ((dotyczy kategorii C1,C1+E,C,C+E, D1, D1+E,D, D+E) lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wystawione przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu,
 • dokument tożsamości DO WGLĄDU,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, 
 • kserokopia prawa jazdy ( w przypadku gdy wnioskodawca posiada wydane wcześniej prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem ( przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
 • dowód uiszczenia opłaty.

WAŻNE: Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na dokument prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

OPŁATY:

 • opłata podstawowa za wydanie prawa jazdy (po zdanym egzaminie) - 100,50 zł
 • wymiana z art. 150 (starego dokumentu) - 100,50 zł
 • wtórnik prawa jazdy (zagubienie, utrata) - 100,50 zł
 • wymiana prawa jazdy (zmiana miejsca zamieszkania, nazwiska) - 100,50 zł
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł
 • pozwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 50zł
 • pozwolenie do kierowania tramwajem - 30 zł
 • zwrot dokumentu po zatrzymaniu - 10, 50 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wydania prawa jazdy po egzaminie około 14 dni.
 • Wydanie wtórnika około 14 dni.
 • Wymiana prawa jazdy z innego terenu około 30 dni.
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy do 3 dni.

UWAGI:

 1. Informacja  po   pozytywnie  zdanym  egzaminie  państwowym   zostaje przesłana  przez   Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  do  Wydział  Komunikacji  Urzędu Miasta   w  Lesznie drogą elektroniczną.
 2. Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego oraz ze starym dokumentem prawa jazdy, jeśli go posiada.
 3. Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu.
 4. Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu: dowodu osobistego wnioskodawcy, pełnomocnictwa lub upoważnienia do odbioru prawa jazdy, swojego dokumentu tosamości;
 5. Informację  o   tym, czy  dokument prawa  jazdy  jest  gotowy  do  odbioru  można  uzyskać w  Urzędzie Miasta Leszna  lub  pod  numerem  telefonu 65 547 68 53/50.
 6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

Szczegółowe informacje na stronie http://bip.leszno.pl/