Leszczyńskie Becikowe

Uprawnieni do becikowego

Leszczyńskie becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zamieszkuje na obszarze Miasta Leszna bez przerwy przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku wraz z dzieckiem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Leszna może przyznać świadczenie w przypadku, gdy okres, o którym mowa w zdaniu powyżej jest krótszy niż 12 miesięcy.

Wysokość becikowego

Jednorazowe świadczenie wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) i przysługuje na każde urodzone żywe dziecko.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć:

 •  odpis aktu urodzenia dziecka,
 • w przypadku wniosku dotyczącego dziecka objętego opieką prawną lub przysposobionego załącza się odpis prawomocnego orzeczenia o objęciu opieką prawną lub o przysposobieniu dziecka.

Termin składania wniosku

Wniosek o świadczenie należy składać nie później niż przed upływem 6 miesięcy od urodzenia się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego - w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, jednak nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia został złożony po upływie terminu 6 miesięcy, świadczenie nie przysługuje.

Uprawnienia organu

W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Do kompetencji organu należy wybór metody weryfikacji złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Leszna.

W przypadku niezastosowania się do wezwania organu w sprawie weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinnej w Lesznie, przy ul. Janusza Korczaka nr 5, (pokój nr 9)

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Lesznie, ul. Janusza Korczaka nr 5,  tel.  65 520 85 40

 

Podstawa prawna:

 • uchwała Nr XXXIV/428/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017r.
  w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe”,
 • uchwała nr XL/510/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2017 roku
  w sprawie zmiany Uchwały XXXIV/428/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe,
 • uchwała Nr XLV/616/2018  Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018r. 
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/428/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe”.

Pliki do pobrania