Prace konserwatorskie i wycinka drzew

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609), wprowadzone zostały nowe druki formularzy/wniosków:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego;
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich / badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku;
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego;
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań ,które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Wycinka drzew:

 1.  Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa (dotyczy osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych),
 2. Zgłoszenie oględzin - wiatrołomy i złomy (dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów, które chcą usunąć wiatrołomy lub złomy z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych),
 3. Zezwolenie na wycinkę drzew / krzewów (dotyczy osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo/drzewa na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków)
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej  wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni,
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

UWAGA!
Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Wzory wszystkich wniosków znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania