Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca 2017 r. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowych stypendiów naukowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie udzielania stypendium Marszała Województwa Wielkopolskiego”.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
  3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
  4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do: 25 września uczniowie, 20 października studenci/słuchacze.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium o charakterze socjalnym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym