Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Lesznie na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!

 

KOLEJNY ETAP REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

27 kwietnia o godzinie 12:00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli udostępnione zostaną w dniach 27.04-30.04:

 

· Na stronach internetowych danego przedszkola (podstawa prawna: §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r.  Dz.U. z 2020r.  poz. 530)

· W widocznym miejscu, przy wejściu do przedszkola

· W systemie naboru- Rodzic po zalogowaniu się do systemu (leszno.przedszkola.vnabor.pl) uzyska informację o aktualnym statusie swojego dziecka

 

W dniach  od 27.04-30.04.20r. godz.15:00.

 

Rodzic zakwalifikowanego dziecka przesyła/składa DO PRZEDSZKOLA,DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE „Oświadczenie woli” (gotowy druk do pobrania poniżej)

 

Ze względu na wstrzymanie bezpośrednich kontaktów z pracownikami przedszkola informujemy, że skan wypełnionego dokumentu (lub zdjęcie) można przesłać drogą mailową na adres danego przedszkola lub wypełniony dokument (w zamkniętej kopercie) wrzucić do skrzynki pocztowej danego przedszkola ;

 

Potwierdzeniem dotarcia dokumentów kandydata do przedszkola będzie otrzymanie w systemie statusu- przyjęty.

 

W przypadku braku we wskazanym terminie działań ze strony rodzica dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola , celem wyjaśnienia sytuacji, będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie w dniu 30 kwietnia.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ POPRZEZ NABÓR ELEKTRONICZNY

TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY

do 10.04.20 r. godz. 15:00.

Adres logowania dla Rodzica: leszno.przedszkola.vnabor.pl

Uwaga!

Ze względu na przeciążenie systemu wynikające z bardzo dużej liczby korzystających z przeglądarki Google Chrom (zdalne nauczania) mogą pojawić się trudności w logowaniu.

W celu zalogowania się do systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki w godzinach popołudniowych lub korzystanie innych przeglądarek np. BING

(link poniżej)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE19u_1IVeEOcAqT9XNyoA;_ylu=X3oDMTEyc2k4bmgwBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1NTlfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1585857856/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2f/RK=2/RS=DjG0Y_T58rHq.52xPb.o4lwkofk-

 

Rodzic przesyła/składa DOKUMENTY (wniosek wraz z załącznikami)  TYLKO DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU.

 

Ze względu na wstrzymanie od 25 marca bezpośrednich kontaktów z pracownikami przedszkola informujemy, że skan wypełnionych dokumentów (lub ich zdjęcie) można przesłać drogą mailową na adres wybranego przedszkola lub wypełnione dokumenty (w zamkniętych kopertach) wrzucać do skrzynki pocztowej;

 

Potwierdzeniem dotarcia dokumentów kandydata do przedszkola będzie otrzymanie w systemie statusu- zweryfikowany.

 

W przypadku stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w dostarczonej dokumentacji dyrektor lub wyznaczony pracownik , celem dokonania zmian będzie kontaktował się z rodzicem telefonicznie.

 

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku w przedszkolu na dotychczasowych zasadach).

2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w następujących przedszkolach:

Nazwa Adres  LESZNO pobyt w przedszkolu Telefon

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. St. Wyspiańskiego 2 9 godz. 520-38-52

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. J. Poplińskiego 5 9 godz. 520-38-56

Przedszkole Miejskie Nr 5

Pl. J.A. Komeńskiego 5 9 godz. 520-32-75

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul.17 stycznia 13 9 godz.  520-40-64

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. St. Źeromskiego 19 9 godz.  520-79-49

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Jagiellońska 6 9 godz. 520-45-51

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. B.Prusa 22 c 9 godz. 526-81-26

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Prochownia 25B 9 godz. 520-63-50

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Czarnoleska 1 9 godz.  527-00-76

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Łowiecka 50 C 9 godz. 529-01-18

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Rumuńska 13 9 godz. 520-07-84

Przedszkole Miejskie Nr 18

ul. por. L Włodarczaka 3 9 godz. 520-31-87

Przedszkole Miejskie Nr 19

ul. J. Osterwy 4 9 godz. 526-82-90

Przedszkole Miejskie Nr 20

ul. K.Karasia 11 9 godz. 520-35-28

Przedszkole Miejskie Nr 21

ul. Armii Krajowej 11 9 godz.
- tylko z orzeczeniami
520-00-65

Szkoła Podstawowa Nr 9,

Oddziały przedszkolne 

ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57,
oddziały przedszkolne ul. Lotnicza 2
9 godz. lub 5 godz. 520-40-07

Przedszkole Publiczne "Happy Days- szczęśliwe dni"

ul. J. Poplińskiego 1, 1A 9 godz. 608111377

Przedszkole Językowe "Bajka"

ul. Skarbowa 3A

ul. Zacisze 11-12

9 godz. 607377107

Przedszkole Publiczne "Bajkowy Las"

ul. Jana Kazimierza 1b 9 godz. 721390389

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 28 lutego do 4 marca 2020 r. na rok szkolny 2020/2021.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie 
od 09 marca do 27 marca 2020 roku.

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24).
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  -  w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata,
  -  przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 marca 2020 r. do godziny 15.00.
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 32/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.01.2020), Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w terminie do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania). Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.                                                                                                                                                                          
   

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2020/2021 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 marca 2020 do godziny 15.00.

3. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

4. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

5. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonym w Zarządzeniu nr 32/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.01.2020), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola.

6. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w terminie do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 (gotowy druk). Potwierdzenie woli nalezy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.       
 

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

0 Koszyk