Graficzny nagłówek podstrony

Stypendia szkolne

 I. STYPENDIUM SZKOLNE PRZYSŁUGUJE:

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników śłyuzb społecznych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku zycia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat).

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Wnioski można pobrać od 17.08.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12. (Wniosek będzie dostępny również do pobrania na stronie od 17.08.2020 r.)
 • Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12.
 • W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 w Lesznie pokój 12.
 • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku (art. 90n ust. 6 i 7, art. 90d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2019, poz.1481 j.t. ze zm.).

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • Rodzice.
 • Pełnoletni uczeń.
 • Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 • Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

IV. WAŻNE INFORMACJE

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeśli np. rodzic składa wniosek w miesiącu sierpniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc lipiec, a jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu – zaświadczenia obowiązują już za miesiąc sierpień.
 • Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528 zł. Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2019, poz. 1507 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358);
 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołę;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów.
 • Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o ile udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub celowe.

V. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 2. Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  • zasiłku celowego;
  • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
  • świadczenia wychowawczego (500+)
 3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
 5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
 6. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
 7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 8. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
 9. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawię świadczenia z pomocy społecznej.

VI. Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego

Do wniosku należy załączyć odpowiednio:

 1. W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach:
  • na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym;
  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z prowadzonej działalności za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 3. W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 4. W przypadku otrzymywania renty/emerytury – ostatnia otrzymana decyzja z ZUS/KRUS o wysokości tych świadczeń.
 5. W razie otrzymywania zasiłku chorobowego - zaświadczenie z ZUS-u o wysokości tegoż zasiłku (tylko ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 6. W przypadku bezrobocia:
  • zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych,
  • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 7. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z ośrodka pomocy społecznej (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
 8. W przypadku otrzymywania dodatku mieszkaniowego - decyzja właściwego organu gminy o dodatku mieszkaniowym.
 9. Przy rozwodzie lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowe.
 10. W przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone lub ich nieściągalności należy dołączyć zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 11. W razie śmierci żony/męża – odpis aktu zgonu i ostatnią otrzymaną decyzję o rencie rodzinnej.
 12. W przypadku, gdy mąż/żona znajdują się w więzieniu lub areszcie śledczym – zaświadczenie z danej placówki z ostatniego miesiąca o faktycznym przebywaniu tam danej osoby (okres, na jaki została dana osoba skazana na odbywanie kary).
 13. W przypadku, gdy w rodzinie jest student – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki.
 14. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku:

 1. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

RODZICE DZIECKA, PEŁNOLETNI UCZEŃ, DYREKTOR SZKOŁY SĄ OBOWIĄZANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ ORGAN, KTÓRY PRZYZNAŁ STYPENDIUM O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE BYŁY PODSTAWĄ PRZYZNANIA STYPENDIUM.

0 Koszyk