Graficzny nagłówek podstrony

Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez m.in. zakup autobusów elektrycznych

 

 

Tytuł projektu


Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie

  Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Przedmiot projektu


Z uwagi na emisję zanieczyszczeń w spalinach i wysoką emisję hałasu przez autobusy zasilane olejem napędowym zasadnym jest wprowadzenie do Leszna autobusowej trakcji elektrycznej. Obecnie 50% taboru autobusowego MZK spełnia co najwyżej normę emisji spalin EURO 3. Pomimo postępu techn. Wzrost natężenia ruchu i technika jazdy w mieście stanowi największe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dlatego zasadnym jest zakup autobusów o napędzie elektrycznym, który oprócz wymiaru ekologicznego będzie miał także znaczny wymiar ekonomiczny, spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji, szacowane według obecnych cen energii i oleju napędowego na około 0,5 mln zł w skali roku.

W ramach zadania planuje się:

1. zakup jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 8 szt. autobusu elektrycznych o pojemności 70 osób, spełniającego co najmniej normę spalin Euro 6.

2. budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, w tym:

–wyposażenie zajezdni autobusowej w ładowarki do autobusów elektrycznych,

–budowa przystanków autobusowych wraz z pętlami i infrastrukturę niezbędną do ładowania autobusów: pętla autobusowa na ul. Rejtana wraz z punktem ładowania autobusów (pantografem) oraz pętla autobusowa na ul. Jagiełły,

3. budowę systemów zarządzania i organizacji ruchu – instalacja w autobusach urządzeń z zakresu telematyki – biletomaty mobilne,

4. działania informacyjne i promocyjne dotyczące nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego społeczeństwu miasta Leszna zbiorowego transportu publicznego – w latach 2017-2018 przeprowadzenie 1 kompleksowej kampanii promocyjnej projektu (ulotki, artykuły w prasie lokalnej, zakładka na stronie internetowej miasta).

Planowane efekty rzeczowe w 2018 r.:

- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 8 szt.

- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 560 os.

- liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnej - 1 szt.

- liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych - 4 szt.

Okres realizacji projektu


czerwiec 2017 r. – lipiec 2018r.

Cel projektu


Głównym celem projektu jest promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie transportu miejskiego w Lesznie. Celem szczegółowym jest szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, którego wartość oszacowano dla roku 2019 w wysokości: 516,60 t. ekw.CO2/rok. W wyniku realizacji projektu nie nastąpi wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach.

Z uwagi na wysoką emisję zanieczyszczeń w spalinach i hałasu przez autobusy zasilane olejem napędowym zasadnym jest wprowadzenie autobusowej trakcji elektrycznej. Realizacja projektu wpłynie na ograniczenie zanieczyszczeń, zmniejszenie emisji spalin, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery, zmniejszy hałas komunikacyjny, poprawi efektywność energetyczną i wpłynie na oszczędność zużycia energii.

Projekt realizuje cele:

- Strategicznego Planu Adaptacji, Cel 3 Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu,

- Polityki klimatycznej Polski - Strategie red. emisji gazów cieplarnianych. w Polsce do 2020r.,

- Strategii rozwoju województwa wlkpolskiego do roku 2020. Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu i Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,

- Programu ochrony środowiska dla Miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.: Priorytet 1 – Redukcja niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej i Priorytet 3 – Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Leszna: I Cel strategiczny: Zmniejszenie wielkości emisji na terenie miasta m.in. poprzez rozwój niskoemisyjnych technologii i tym samym poprawa jakości powietrza i II Cel strategiczny: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną,

- Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Leszna: Cel generalny - stworzenie warunków zapewniających sprawne, bezpieczne i efektywnie ekonomicznie przemieszczanie się osób oraz towarów, przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości dla środowiska. Cele główne: 2, 3, 5, 6, 7.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Kluczowe:

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej: 8 szt./rok 2018

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej: 560 osoby /rok 2018

Specyficzne dla projektu:

Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych: 1 szt./rok 2018

Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych: 4 szt./rok 2018

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Kluczowe:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 516,60 tony ekwiwalentu CO2/rok - rok 2019

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC/rok 2019

Całkowita wartość projektu


20.026.257,29 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 13.839.283,47 PLN

 

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk