Promowanie czystego transportu miejskiego

Tytuł projektu

Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Przedmiot projektu

 

  1. Zakup 8 szt. autobusów elektrycznych o pojemności 70 osób każdy, spełniających co najmniej normę spalin Euro 6.
  2. Wyposażenie zajezdni autobusowej w ładowarki do autobusów elektrycznych.
  3. Budowa przystanków autobusowych i niezbędnej infrastruktury: pętla autobusowa na ul. Rejtana wraz z punktem ładowania autobusów (pantografem) oraz pętla autobusowa na ul. Jagiełły.
  4. Zakup i montaż w autobusach biletomatów mobilnych.
  5. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego społeczeństwu miasta Leszna zbiorowego transportu publicznego.

Okres realizacji projektu

Czerwiec 2017 r. – lipiec 2018r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie transportu miejskiego w Lesznie. Celem szczegółowym jest szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, którego wartość oszacowano dla roku 2019 w wysokości: 516,60 t. ekw.CO2/rok. W wyniku realizacji projektu nie nastąpi wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach.

 

Całkowita wartość projektu

20.026.257,29 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 13.839.283,47 PLN