Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 1

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 1

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P).

W ramach zadania planuje się m.in.:

 • przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,
 • budowę ścieżek pieszo
 • rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
 • zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)
 • budowę kanału technicznego,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektrycznych,
 • przebudowę sieci teletechnicznych,
 • budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).

Okres realizacji projektu

Grudzień 2020 - marzec 2022