Informacje ogólne

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. Jego celem jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Daje gwarancję harmonijnego współdziałania sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa między innymi przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a także zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez Prezydenta Miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych. Plan miejscowy uchwala Rada Miejska Leszna.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).


Statystyka planów miejscowych – stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

 

Plany obowiązujące

Obecnie na terenie Miasta Leszna obowiązuje 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na obszarze 2836 ha, co stanowi 89% obszaru miasta.

Obowiązujące plany miejscowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: https://bip.leszno.pl/artykuly/112/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.

 

Plany w trakcie sporządzania

W trakcie realizacji jest 11 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 484,45 ha (15,18% powierzchni miasta), z czego:

  • 175,50 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (5,50% powierzchni miasta),
  • 308,94 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (9,68% powierzchni miasta).


Plany miejscowe w trakcie sporządzenia dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: https://bip.leszno.pl/artykuly/216/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-w-opracowaniu .