Przebudowa przejść dla pieszych

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tytuł projektu

  1. Przebudowa przejścia pieszo-rowerowego w ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego doświetlającego przejście pieszo-rowerowe.
  2. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraja Morawskiego

Przedmiot projektu

  1. Przedmiotem projektu jest przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kąkolewskiej w Lesznie na wysokości cmentarza parafialnego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego o doświetlenie przejścia pieszo-rowerowego. W ramach projektu planuje się wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerów oraz wykonanie doświetlenie przejścia. Zadanie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerów z gotowych elementów prefabrykowanych.
  2. Przedmiotem projektu jest wykonanie bezpiecznego, wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraja Morawskiego. Zadanie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z gotowych elementów prefabrykowanych oraz wykonanie odwodnienia przejścia w postaci dwóch wpustów ulicznych wraz z wykonaniem odcinka kolektora deszczowego.

Okres realizacji projektu

Grudzień 2021 – kwiecień 2022

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego  w obrębie ul. 17 Stycznia i ul. Kąkolewskiej w Lesznie

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – 1 szt.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – 2 szt.

Całkowita wartość projektu

245 259,54 zł

Kwota dofinansowania

  1. 52 204,80 zł
  2. 37 128,00 zł