Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lesznie

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

 • kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.o.;
 • kompleksową modernizację instalacji wewnętrznej c.w.u.;
 • docieplenie stropodachów wentylowanych budynku;
 • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych;
 • wymianę stolarki zewnętrznej oraz poprawę systemu wentylacji;
 • docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz cokołów;
 • modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,55 kWp;
 • wdrożenie systemu chłodzenia;
 • prace remontowe towarzyszące: remont pomieszczeń, wymiana wykładziny, malowanie balustrad zewnętrznych i krat w oknach, wykonanie nowej hydroizolacji zadaszenia nad wejściami, remont schodów i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych – koszt niekwalifikowany.

Zakres projektu obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi oraz realizację działań informacyjnopromocyjnych (zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej). 

 

Okres realizacji projektu

wrzesień 2022 r. – wrzesień 2023 r.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie.

Cele szczegółowe realizacji przedmiotowego projektu to:

 • zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród w budynku użyteczności publicznej;
 • zmniejszenie poziomu zużycia energii pierwotnej w budynku;
 • poprawa efektywności instalacji centralnego ogrzewania, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji wentylacyjnej w budynku;
 • poprawa efektywności energetycznej budynku;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku;
 • redukcja poziomu emisji CO2;
 • redukcja poziomu emisji pyłów i popiołów;
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego;
 • poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Całkowita wartość projektu

Całkowita wartość projektu - 5 710 458,17 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych - 5 125 891,17 PLN

Kwota dofinansowania - 4 357 007,48 PLN