Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 2

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 2

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opis projektu

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P).

W ramach zadania planuje się m.in.:

-        przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,

-        przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,

-        przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,

-        budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 

-        budowę  chodników o nawierzchni z kostki betonowej,

-        budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,

-        budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,

-        budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

-        budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,

-        zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)

-        budowę kanału technicznego,

-        budowę sieci oświetlenia ulicznego,

-        budowę doświetlenia przejść dla pieszych,

-        budowę sieci kanalizacji deszczowej,

-        przebudowę sieci elektrycznych,

-        przebudowę sieci teletechnicznych,

-        budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),

-        wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).

 

Okres realizacji projektu

Grudzień 2020 - grudzień 2021

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12 oraz dawną drogą DK5, z którą ulica Fabryczna bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

-        Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,509 km;

-        Długość chodnika – 0,288 km;

-        Droga pieszo – rowerowa – 0,731 km;

-        Odwodnienie – 0,510 km;

Całkowita wartość projektu (etap 2) 7 502 384,66 zł

Kwota dofinansowania 3 076 189,50 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

0 Koszyk