Remont nawierzchni jezdni ulicy Wolińskiej

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont drogi powiatowej ulicy Wolińskiej w Lesznie (4760P) na odcinku od Drogi Krajowej nr 12 do skrzyżowania z ul. Święciechowską.

Cel Projektu

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.  Głównym celem projektu jest poprawa stanu  bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

Okres realizacji projektu

kwiecień 2024 – luty 2025

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 1,150 km;


Całkowita wartość projektu

3 439 102,63 zł

Kwota dofinansowania

1 719 551,31 zł