Dotacje na remonty zabytków

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Miasto Leszno oferuje właścicielom lub zarządcom nieruchomości na terenie Leszna wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gm. ewidencji zabytków dotacje na remont. Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała Rady Miasta Leszna nr XXXVII/481/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

Dla kogo dotacja?

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wysokość dofinansowania

Dotacje mogą być udzielone do wysokości 50% kosztów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót. Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, jeśli: zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prac złożonych pod względem technologicznym, zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac w przypadku groźby unicestwienia lub degradacji.

Jak ubiegać się o dotację?

Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Leszna, do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. Jeśli zabytek jest zagrożony degradacją, wniosek o dotację można złożyć w dowolnym terminie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w uchwale. Jeśli Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, dotacja stanowi pomoc de minimis. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Jeżeli kwota przeznaczona w budżecie Miasta Leszna na dotacje nie pozwala na załatwienie wszystkich prawidłowo złożonych wniosków, w pierwszej kolejności przyznaje się dotacje na zabytki o istotnym znaczeniu historycznym, artystycznym lub kulturowym. Natomiast w przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie miasta na prace konserwatorskie i remontowe – Prezydent Miasta Leszna może ogłosić dodatkowy nabór.

Dotacje, po opinii merytorycznej, na wniosek Prezydenta Miasta Leszna przyznaje Rada Miejska Leszna w formie uchwały.

Uchwała o dotacjach obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących dotacji, dokumentacji wniosku udziela:

Katarzyna Czyżak
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Tel. kom. 605 381 843
kczyzak@leszno.pl 

 

Pliki do pobrania