Ciepłe mieszkanie

Ciepłe mieszkanie najważniejsze informacje:

Nabór wniosków od 30 marca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.

Łączny budżet Programu w mieście – 6 710 000 zł

Dla kogo?

Właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) których dochód nie przekracza:

 • 120 000 zł – poziom podstawowy,
 • 1 673 zł w gospodarstwach wieloosobowych, 2 342 zł w gospodarstwach jednoosobowych – poziom podwyższony,
 • 1 260 zł w gospodarstwach jednoosobowych, 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych – poziom najwyższy.

Wysokość i intensywność dofinansowania.

 1. 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym – poziom podstawowy.
 2. 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym – poziom podwyższony.
 3. 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny – poziom najwyższy.

Na co?

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do cieplika miejskiego,

Dodatkowo w ramach ww. przedsięwzięć jako koszt kwalifikowany dopuszcza się:

 • demontaż starej instalacji oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u.
 • wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym i stolarki drzwiowej oddzielającej lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego wraz z demontażem,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • wykonanie dokumentacji projektowej dot. ww. przedsięwzięć.

UWAGA – koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z miastem nie będą kwalifikowane do uzyskania dofinansowania.

Co jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie?

Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza:

 1. w przypadku wspólnoty majątkowej oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia,
 2. oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej dla budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty wnioskiem lub decyzję przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotyczącą warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanej dla budynku wielorodzinnego lub informację w tym zakresie,
 3. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym objętym wnioskiem lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. oświadczenie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia,
 5. w przypadku ogrzewania wykorzystującego energię elektryczną – warunki przyłączenia od dostawcy medium grzewczego,
 6. zgodę spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia,
 7. dokument potwierdzający, że wnioskujący kwalifikuje się do określonego poziomu dofinansowania (poziom podstawowy PIT za roku ubiegły, poziom podwyższony i najwyższy – zaświadczenie o dochodach z MOPR),
 8. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązać i obowiązków wynikających z wniosku i umowy o dofinansowanie z Programu Ciepłe Mieszkanie.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5 lub wysłać pocztą tradycyjną albo poprzez ePUAP. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna   tel.: 65 529 81 85.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na dzień 31 marca 2024 r. - 39

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania