Budowa ulicy Budowlanych

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tytuł projektu

Budowa ulicy Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej klasy „L” - ulicę Budowlanych (889802P). Zakres inwestycji obejmuje m .in.: - budowę jezdni o długości 0,830 km i szerokości pasa 3,5 m, - wykonanie drogi pieszo-rowerowej o szer. min. 2,5 m o długości 0,830 km, - wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o długości 0,870 km, - budowę oświetlenia dla pieszych lub przejazdu dla rowerów – 4 szt.

Okres realizacji projektu

Wrzesień 2022 – sierpień 2023

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja niniejszego projektu może przyczynić się do napływu inwestorów zewnętrznych, co z kolei przełoży się na utworzenie nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów mieszkańców. Lokalizacja inwestycji na terenie subregionu leszczyńskiego pozwoli na jego wzmocnienie i intensywny rozwój, co przełoży się na wzmocnienie komplementarności wzajemnych relacji i powiązań funkcjonalnych wspomagających przepływy potencjałów rozwojowych pomiędzy Lesznem, a najważniejszymi ośrodkami subregionalnymi i obszarem całego województwa. Przyczyni się to także do zmniejszenia barier i wyrównania szans w rozwoju gospodarczo-społecznym pomiędzy różnej wielkości ośrodkami miejskimi, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców tych terenów.

Całkowita wartość projektu

6 534 940,39 zł

Kwota dofinansowania

3 267 470,19 zł

Plansza z flagą i godłem Polski oraz szczegółowymi kwotami dofinansowania