Rejestracja pojazdu

Wszelkie formalności związane z rejestracją pojazdów załatwia się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Leszna, przy ul. Wałowej 5, pokój nr 2 (parter), poniedziałek-piątek 7.30 - 15.00 zapisy telefoniczne na wizytę pod nr telefonu (0-65) 529-81-05, pozostałe sprawy tel. (0-65) 529-81-06 lub (0-65) 547-68-54. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wypełnia się w Wydziale Komunikacji) z własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaściciela.
 2. Załączniki:
 • dowód własności pojazdu.
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane ( nowy pojazd).
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane.
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • zaświadczenia wydane przez właściwy organ potwierdzające - uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub o braku tego obowiązku, przy sprowadzonym pojeździe rejestrowanym po raz pierwszy.
 • dowód uiszczenia opłaty o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, albo faktura zawierająca takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • dowód uiszczenia opłaty, oraz znaczki skarbowe.
 • do wglądu:
 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.
 • od osoby prawnej – wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 • od spółki – umowa spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania – pojazd będzie zarejestrowany na właściciela (właścicieli).
 • dowód zawarcia ubezpieczenia OC.

OPŁATY:

 • samochód z zagranicy- 256,00zł
 • samochód nowy lub z innego powiatu -180,50 zł
 • rejestracja czasowa - 62,00 zł

Wysokość opłat w innych przypadkach zostaje naliczana na stanowiskach ds. rejestracji pojazdów.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Rejestracja czasowa niezwłocznie.
 • Rejestracja stała nowego pojazdu, kupionego na terenie miasta Leszna lub z zagranicy do 15 dni.
 • Rejestracja stała pojazdu z innego powiatu około 30 dni.

UWAGI:

 1. Wnioskodawca odbiera osobiście dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, komplet znaków legalizacyjnych, nalepkę kontrolną na szybę, kartę pojazdu dla pojazdu sprowadzonego.
 2. W pierwszej kolejności wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni z możliwością jego przedłużenia na dodatkowe 2 tygodnie, a po sprawdzeniu danych i uprawomocnieniu się decyzji zostaje wydany dowód rejestracyjny (po przesłaniu z PWPW S.A.).
 3. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych.
 4. Kopie dokumentów pozostających w aktach organu rejestrującego wykonuje pracownik rejestrujący pojazd.
 5. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu wystawione przez organ ostatniej rejestracji – po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego były wystawione zagubione dokumenty.
 6. Informację o tym, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-05.
 7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 9. Właściciel jest zobowiązany dokonać rejestracji lub zgłosić zmianę danych pojazdu, zbycia lub kasacji pojazdu w ciągu 30 dni.
 10. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe zwraca się do organu, który je wydał (nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę).
 11. Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego należy mieć przy sobie dokument zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz kartę pojazdu jeżeli była wydana.
 12. Od 01.01.2006 obowiązuje opłata tzw. "recyklingowa" przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego i nowego kategorii M1 i N1 w wysokości 500zł. :
 • kategoria M1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy
 • kategoria N1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mających max. dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pojazdów na stronie http://bip.leszno.pl/

Pliki do pobrania