Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

Informujemy, iż Miasto Leszno otrzymało grant w łącznej kwocie 193.256,00 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pliki do pobrania