Miejscowy plan w rejonie ulic: Przemysłowej, Słowiańskiej, Towarowej i torów kolejowych

OGŁOSZENIE

 

 

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Słowiańskiej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna uchwały Nr LXXI/931/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Słowiańskiej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie.

Z dokumentacją wyżej wymienionej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24,
w godzinach 7.30-15.30.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2024 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl . Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Formularz wniosku jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna pod linkiem:https://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/9866/pismo-dotyczace-aktu-planowania przestrzennego . 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

  1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Leszna  Kontakt: Urzędu Miasta Leszna, Al. Kazimierza Karasia 15,
    64-100 Leszno.
  2. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw poprzez adres iod@leszno.pl lub nr tel. 661 427 969.
  3. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Słowiańskiej, Towarowej i torów kolejowych w Lesznie, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją celu.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym wykonujących zadania na zlecenie Administratora.
  5. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych, a w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – prawo do źródła dostępu do tych danych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Więcej informacji w zakresie RODO pod adresem http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennegow zakładce: Klauzula informacyjna.