Zdalna szkoła+

Projekt:

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Umowa nr 697-22-59-898 z dnia 22.06.2020 roku.

Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cele projektu:

Program umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i nieodpłatne przekazanie szkołom prowadzonym przez Miasto Leszno nowych laptopów. Projekt pozwoli nauczycielom prowadzić kształcenie na odległość, a uczniom da szansę udziału w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz przyczyni się do poprawy dostępności sprzętu komputerowego w szczególności wśród uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

 

Wskaźniki produktu i rezultatu:

  • Ilość zakupionego sprzętu: 52 laptopy
  • Liczba szkół otrzymujących wsparcie-14

 

Całkowita wartość projektu:


123.442,80 złotych (Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu).