Inicjatywa Lokalna w 2020 roku

Nazwa zadania: Oświetlenie ulicy Szyszkowej w Lesznie - odcinek z numerami 3, 5, 10, 12

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców - 37 osób

Opis zadania: Zadanie ma polegać na zamontowaniu trzech lamp oświetleniowych na odcinku ulicy Szyszkowej z numerami 3, 5, 10, 12

Cel zadania: Oświetlenie odcinka ulicy Szyszkowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców ulicy Szyszkowej oraz innych mieszkańców Leszna korzystających z tej ulicy.

Całkowity planowany koszt zadania: 24 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 7 200,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 16 800,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji


 

 

Nazwa zadania: Oświetlenie ulicy Iglastej w Lesznie

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie ma polegać na zamontowaniu pięciu lamp oświetleniowych na ulicy Iglastej

Cel zadania: Oświetlenie ulicy Iglastej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców

Całkowity planowany koszt zadania: 30 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 9 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 21 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji


Nazwa zadania: Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2020 roku (Akcja sterylizacja 2020)

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców Leszczyńskie Zwierzoluby

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Całkowity planowany koszt zadania: 14 500,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej


 

Nazwa zadania: Serce dla Leszna 2020

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wygraj Siebie"

Opis zadania: W ramach zadnia odbędą się spotkania, na których uczestnicy przygotują 300 serc w biało czerwonych barwach. Spotkania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą odbywać się w Stacji Biznes, Bibliotece Ratuszowej i Klubie Seniora "Wrzosowy Zakątek"

Cel zadania: Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach zadania powstanie 300 biało czerwonych serc, które upamietnią 100 lecie powrotu Leszna do Macierzy.

Całkowity planowany koszt zadania: 7 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Promocji i Rozwoju - Referat Rewitalizacji

 


Nazwa zadania: Rozbudowa pasieki miejskiej

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Fundacji Zdrowa Natura

Opis zadania: Zadanie polegało na rozbudowie miejskiej pasieki o kolejne dziesięć uli.

Cel zadania: Celem działania była rozbudowa istniejącej już pasieki miejskiej o kolejne ule. Rozbudowa przyczyniła się do zwiększenia populacji pszczół co ma korzystny wpływ na na ekosysytem miejski.

Całkowity planowany koszt zadania: 14 600,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 600,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Edukacji


 

Nazwa zadania: Wiosenne glancowanie

Obszar wnioskowanych działań: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia Zatorze

Opis zadania: Zadanie polega na odnowieniu, naprawieniu i uprzątnięciu miejsc wypoczynku, rekreacji i zabawy na Zatorzu. Wnioskodawcy chcą zachęcać do działania mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, aby pokazać im wielkopolski zwyczaj "glancowania" wokół domu. Prace porządkowe mają się przyczynić do integracji lokalnej społeczności, nauczyć dbania o wspólne dobro.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa estetyki miejsc wypoczynku i relaksu na Zatorzu. Wpłynie to na częstsze przebywannie tam mieszkańców a tym samym na poprawę więzi międzyludzkich.

Całkowity planowany koszt zadania: 11 960,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1200,00

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 400,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 7 360,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej


 

Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych na ulicy Ogrody

Obszar wnioskowanych działań: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie polega na budowie 17 nowych miejsc parkingowych na ulicy Ogrody.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie estetyki oraz podniesienie komfortu dla mieszkańców.

Całkowity planowany koszt zadania: 45 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 13 500,0 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 31 500,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji


 

Nazwa zadania: Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2020 roku (Akcja sterylizacja 2020) - edycja II

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców Leszczyńskie Zwierzoluby

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Całkowity planowany koszt zadania: 14 500,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej


 

Nazwa zadania: "Ku pamięci ..." izba pamięci Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych - uczczenie 100 - lecia istnienia szkoły. Edycja II"

Obszar wnioskowanych działań: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej

Grupa inicjatywna: mieszkańcy reprezentowani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo - Budowlanej

Opis zadania: Zadanie przewiduje przygotowanie materiałów do ekspozycji, przygotowanie wystawy uświetniającej 100 lecie powrotu Leszna do macierzy.

Cel zadania: Celem zadania jest rozbudowanie Izby Pamięci, przygotowanie nowych ekspozycji we współpracy z Archiwum Państwowym.

Całkowity planowany koszt zadania: 14 920,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 650.00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 270,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Edukacji


Nazwa zadania: Sąsiedzki teatr podwórkowy

Obszar wnioskowanych działań: Rewitalizacja

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie polega na organizacji dziesięciu plenerowych spektakli teatralnych dla dzieci. Przedstawienia odbywać się będą na obszarze rewitallizacji Miasta Leszna - na podwórkach, skwerkach i placach w bliskiej okolicy budynków mieszkalnych. Każdemu spektaklowi będzie towarzyszyć warsztat kulinarny - przygotowanie drobnych poczęstunków dla najmłodszych widzów.

Cel zadania: Celem zadania jest integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji, wspólne spędzenie wolnego czasu.

Całkowity planowany koszt zadania: 16 760,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 6 760,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji


Nazwa zadania: Zielony mural przy ulicy Królowej Jadwigi

Obszar wnioskowanych działań: Rewitalizacja

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie polega na wymalowaniu muralu na ścianie zewnetrznej budynku gospodarczego na posesji przy Placu Komeńskiego 2 wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego. Mural swoim charakterem nawiązuje do historycznej furty śmierci, jaka znajdowała się niegdyś w okolicach ulic Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego, którędy to przebiegały fortyfikacje miejskie. Jego autorką jest Anna Szejdewik (Coxie), która w 2016 roku wykonała murale "Dąbrówka" oraz "Rycerz Wieniawita z turami" znajdujące się na budynkach przy ulicy Wałowej w Lesznie. Zadanie zakłada także aranżację zieleni znajdującej się bezpośrednio przed budynkiem, a także umieszczenie tablicy informacyjnej, dotyczącej historii bramy.

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa estetyki zaniedbanego zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Pl. Komeńskiego, zagospodarowanie terenu zielonego i przypomnienie mieszkańcom Leszna dawnego detalu architektonicznego.

Całkowity planowany koszt zadania: 9 800,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 900,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 6 800,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji


Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej od nr 1 - 6

Obszar wnioskowanych działań: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie polega na założeniu oświetlenia na odcinku ulicy Szyszkowej (od ulicy Grzybowej do Żurawinowej)

Cel zadania: Celem zadania jest oświetlenie ulicy, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

Całkowity planowany koszt zadania: 15 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 4 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 500,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji


 

Nazwa zadania: Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Obszar wnioskowanych działań: działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców reprezentowana przez Stowarzyszenie PL 18

Opis zadania: Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 120 mieszkańców Leszna

Cel zadania: Celem zadania jest zwiększenie świadomości o udzielaniu pierwszej pomocy, przeszkolenie z obsługi defibrylatora

Całkowity planowany koszt zadania: 12 280,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 460,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 580,00 zł zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 8 240,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


Nazwa zadania: Remont drogi - ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana

Obszar wnioskowanych działań: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i remont chodników przy ul. Zamenhofa i ul. Rejtana

Cel zadania: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zycia mieszkańców

Całkowity planowany koszt zadania: 130 000,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 65 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 65 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Inwestycji


 

Nazwa zadania: Bieg na 100-lecie powrotu Leszna do macierzy - 2020

Obszar wnioskowanych działań: działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców reprezentowana przez Stowarzyszenie PL 18

Opis zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie biegu na dystansie 2020 m dla 100 mieszkańców Leszna. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, biegacze zostaną podzieleni na cztery grupy. Każdy biorący udział w biegu otrzyma koszulkę z logotypem 100 - lecia powrotu Leszna do macierzy oraz flagę. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma pamiatkowy medal.

Cel zadania: Celem zadania jest upamiętnienie 100 rocznicy powrotu Leszna do macierzy oraz integracja mieszkańców Leszna i zachecenie ich do aktywnego spędzania czasu.

Całkowity planowany koszt zadania: 10 182,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 300,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 2 325,00 zł zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 6 557,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Kultury i Sportu


Nazwa zadania: Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Całkowity planowany koszt zadania: 9 600,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 600,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej


 

Nazwa zadania: Sterylizacja kotów w Lesznie

Obszar wnioskowanych działań: działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Grupa inicjatywna: Fundacja Zwierzęce SOS

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Całkowity planowany koszt zadania: 4 400,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 900,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 3 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki KomunalnejNazwa zadania: Anioły nad Lesznem

Obszar wnioskowanych działań: działalność w obszarze rewitalizacji

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto

Opis zadania: Zadanie przewiduje wykonanie instalacji przestrzennej nad leszczyńskim rynkiem w formie wiszących aniołów. W ramach zadania odbędzie się również świąteczne muzykowanie.

Cel zadania: Celem zadania jest stworzenie świątecznego klimatu, zbudowanie poczucia wspólnoty poprzez uczestnictwo w świątecznym muzykowaniu. Działania mają na celu włączenie się w proces rewitalizacji miasta Leszna.

Termin realizacji: 

Całkowity planowany koszt zadania: 26 400,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 0,00 zł

Wkład rzeczowy grupy inicjatywnej: 11 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 8 200,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 7 200,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Promocji i Rozwoju