Rozwiązanie umowy bez podania przyczyny

Czy konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny ?

Zgodnie z obowiązującym prawem konsument nie może odstąpić od umowy zawartej w „tradycyjnym sklepie”.

Niektóre sklepy ( zwłaszcza sieciowe ) umożliwiają konsumentom dokonanie zwrotu towaru po 3, 7,14, czy nawet 30 dniach. Podkreślić należy, że jest to ich dobra wola i sprzedawca nie ma prawnego obowiązku przyjąć zwrot zakupionego towaru. W związku z tym przed dokonaniem zakupu należy upewnić się, czy dany towar na pewno chcemy zakupić, a jeżeli mamy co do tego wątpliwości to upewnić się u sprzedawcy, czy istnieje możliwość zwrócenia go i w jakim terminie.

Możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy tylko i wyłącznie konsumenta, który zawarł umowę :

 • poza lokalem przedsiębiorstwa (np. sprzedaż akwizycyjna, domokrążcy, pokazy)
 • lub na odległość (np. przez telefon, internet)

W przypadku tych dwóch typów umów konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych – bez podania przyczyny.

Podstawą prawną uprawnień konsumenta związanych z umowami zawartymi na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa jest ustawa z dnia 30 maja 20-14 roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. , poz. 827). 

Jak oblicza się termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ?  

Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia :

 • otrzymania produktu, w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego produktu
 • otrzymania ostatniego produktu, partii lub części, w przypadku umowy dot. kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach,
 • otrzymania pierwszej z zamówionych rzeczy, w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu produktów przez określony czas,
 • od dnia zawarcia umowy w pozostałych przypadkach.

W jakiej formie należy odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ?

Odstąpienie od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia.

W tym celu można skorzystać z wzoru, znajdującego się w zakładce Wzory Pism.

Jakie skutki wywołuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?      

W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia zwrócić wszystkie dokonane płatności. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w ten sam sposób, w jaki konsument zapłacił na rzecz, a jeżeli wyrazi na to zgodę – za pomocą innego środka.

Przedsiębiorca może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma zwracany towar lub dowód jego odesłania.

Jakie koszty ponosi konsument w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ?

Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi wartość oddawanego towaru oraz koszty związane z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia.

Koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy konsument pokrywa z własnej kieszeni, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

Czy zawsze można odstąpić od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa ?

Ustawa o prawach konsumenta przewiduje liczne wyjątki od uprawnienia do odstąpienia od umowy. Dlatego też przed pod podjęciem decyzji o zakupie należy uważnie zapoznać się z regulaminem lub warunkami umowy, ponieważ tam powinna znaleźć się informacja o przysługującym lub nie prawie do odstąpienia od umowy.

Prawo takie nie przysługuje w przypadku gdy :

 • przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
 • towar jest nieprefabrykowany ( wykonany według zaleceń konsumenta ),
 • towar ulega szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia ,
 • towar jest w zapieczętowanym opakowaniu i nie można go zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub higienicznych np. soczewki kontaktowe,  
 • towar jest nierozłącznie połączony z inną rzeczą ( np. paliwo ),  
 • dot. napojów alkoholowych o cenie uzgodnionej przy zawarciu umowy sprzedaży,
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
 • nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych po otwarciu  zapieczętowanego opakowania,
 • dot. dzienników lub czasopism ( za wyjątkiem prenumeraty ),
 • umowa została zawarta w drodze aukcji publicznej,
 • umowa dot. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomi, usług związanych w wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi - zakup biletu na koncert, mecz w ściśle określonym terminie.