Budowa Systemu Informacji Przestrzennej

Tytuł projektu

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna

Finansowanie i wartość projektu

Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPWP.02.01.02-30-0006/19-00 z dnia 31.07.2020r.

Całkowita wartość projektu

1 598 508 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych 1 294 600 zł. Kwota dofinansowania 1 100 410 zł

O projekcie

Celem główny Projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszno i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez uruchomienie zaawansowanej infrastruktury technicznej oraz wdrożenie nowych jakościowo usług zapewniających integrację obszaru systemowego „back-office” i „front-office”.

Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych(CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzić będę z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP.

W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja.

Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP (50 os).

SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej.

Zadania w projekcie

Zadanie 1 - Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe e-usługi.

Wdrożenie e-usług: wniosek o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna, wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Zadanie 2 - Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Leszno.

Kompleksowa realizacja dostawy, dostosowania i wdrożenia rozwiązań SIP dla Miasta Leszno. Zakres prac zawiera dostawę niezbędnego oprogramowania (bazodanowego, narzędziowego), przejęcie danych - migrację i konwersję danych, cyfryzację planów, szkolenia (50 os) oraz wdrożenie i uruchomienie zaawansowanych e-usług (3), usług powszechnej informacji przestrzennej, asystę wdrożeniową oraz integrację z Systemem PZGiK - usługi integracji i wymiany danych.

Zadanie 3 - Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Przetworzenie (dostosowanie) danych zawartych w bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT w celu zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych ( obręb: Zaborowo ).

Zadanie 4 - Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta

Wykonanie dedykowanego nalotu oraz pozyskanie mat. fotogrametrycznych i danych LIDAR: zdjęcia ukośne, pionowe 5 cm 60/60 RGB, ortofotomapa 5cm, fotoplany ukośne, skaning laserowy - LiDAR 20p./m2, opracowanie modelu 3D miasta, dostawa aplikacji desktop oraz do publikacji w internecie – porównywarka zdjęć ukośnych i modelu 3D, analiza potencjału solarnego dachów wraz z publikacją z ww. danymi.

Zadanie 5 - Budowa Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP)

Dostawa infrastruktury sprzętowej: serwery 2 szt., macierz 1 szt., biblioteka taśmowa 1 szt., UPS 1 szt. - wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym

Zadanie 6 - Usługi nadzoru inspektorskiego, kontrola techniczna produktów i usług SIP (PZGiK)

Zadanie 7 - Promocja projektu