Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Leszna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168 - 182  (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm. zwanej dalej u.o.p.)

Zgodnie z art. 168 ust. 1 u.o.p., osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, zamierzającej założyć szkołę lub placówkę.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO LESZNO (druk nr 1)

 

Załączniki do zgłoszenia:

 1. Statut szkoły lub placówki.
 2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce ( druk nr 2).
 3. obowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
  1. art. 14 ust. 3 u.o.p.- w przypadku szkoły niepublicznej ( druk nr 3),
  2. w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 u.o.p.- informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 u.o.p.,
  3. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej ( druk nr 4).
 4. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem.
 5. Informację o warunkach lokalowych zapewniających ( druk nr 5):
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 u.o.p., prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 u.o.p.- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  5. pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 6. w przypadku szkoły niepublicznej należy przedstawić pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
 7. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy przedstawić opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 8. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze powinny przedstawić pozytywną opinię kuratora oświaty.
 9. Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności powinny przedstawić pozytywna opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków,  o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca u.o.p., oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 u.o.p.
 10. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię organu odpowiedzialnego za wskazywanie ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Organ dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 

Dokumenty załączone do wniosku o wpis do ewidencji powinny być oryginalne lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub oryginalne przedłożone do wglądu, aby pracownik mógł poświadczyć kopie za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania