Zielone Leszno

Tytuł projektu

„Zielone Leszno- odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II

Przedmiot projektu

Zakres projektu obejmuje 19 zadań, z czego 7 zadań dotyczy robót budowlanych związanych z remontem parków oraz założeniem nowych terenów zieleni. Są to:

 1. „Zagospodarowanie Al.J.Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”
  Zakres inwestycji: prace elektryczne, sanitarne, drogowe oraz budowlane, prace w zakresie nasadzeń nowej szaty roślinnej rodzimej uzupełnionej gatunkami obcymi, wykonanie ścieżek o nawierzchni żwirowej, ścieżek rowerowych, montaż ławek, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody; montażu budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz budek dla wiewiórek. Przebudowa fragmentu  nawierzchni ulicy z  wizualizacją dawnej bramy Kościańskiej oraz  zamontowanie płaskorzeźby z brązu z wizerunkiem bramy Kościańskiej. Wybudowano okrągły plac z makietą miasta wg. planu z XVIII w.
  Czas realizacji: 14.03.2018 - 19.12.2018
 2. „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul.Kordeckiego”
  Zakres inwestycji: wykonanie dokumentacji i robót budowlanych, które obejmują budowę terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie m.in.: nowych nasadzeń z gatunków rodzimych uzupełnionych gatunkami obcymi (drzewa i krzewy), ścieżek o nawierzchni żwirowej, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż elementów sprawnościowych.
  Czas realizacji: 15.10.2019 - 30.11.202.
 3. „Remont i przebudowa części Parku im.J.Heermanna położonego w obrębie ulic: Al.Jana Pawła II i ul.Norwida (Etap I)”
  Zakres inwestycji: przebudowa wraz z budową układu komunikacyjnego (zmiana istniejących nawierzchni gruntowych, asfaltobetonowych na nowe z miału kamiennego) wraz z  elementami małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz drewniany podest wielofunkcyjny. Uporządkowanie starodrzewia, poprzedzone inwentaryzacją w tym wycinka sanitarna.  Posadzenie nowej roślinności.
  Czas realizacji: 06.09.2019 - 09.07.2020
 4. „Remont i przebudowa części Parku im.J.Jonstona położonego w obrębie ulic: Al.Jana Pawła II i ul.Włodarczaka (Etap I)”
  Zakres inwestycji: przebudowa wraz z budową nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz montażem elementów małej architektury. Odnowienie istniejącej zieleni, celem poprawienia jakości i wartości drzew i zadrzewień. Budowa nowych założeń zieleni. Zabiegi w obrębie starodrzewia polegające na odpowiednim ich formowaniu, poprzez przycinanie lub podkrzesywanie oraz usuwaniu części drzew ze względów sanitarnych.
  Czas realizacji: 16.10.2019 - 11.05.2020
 5. „Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej”
  Zakres inwestycji: wykonanie dokumentacji i robót budowlanych, które obejmują budowę terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie m.in.:  układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem (nawierzchnia z miału kamiennego, piaszczysta, z kostki kamiennej ) wraz z  elementami małej architektury tj.  ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery. Budowa toru rowerowego typu pumptrack. Uporządkowanie starodrzewia, poprzedzone inwentaryzacją,  (w tym wycinka).  Posadzenie nowej roślinności.
  Czas realizacji: 23.10.2019  - 30.06.2021
 6. „Zagospodarowanie terenu przy ul.17-go Stycznia”
  Zakres inwestycji: wykonanie robót budowlanych, które obejmują budowę terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez spojenie dwóch obszarów tj. dużego placu użytkowanego obecnie jako niecka retencyjna dla wód opadowych w sytuacjach intensywnego opadu deszczu oraz pas pomiędzy jezdniami wzdłuż ul.17 Stycznia.  W ramach zadania zostaną wykonane m.in.: kompozycje roślinne z gatunków rodzimych z wyprofilowaniem terenu (ogród deszczowy wraz z nierównomiernym pasem wyłożonym żwirem otoczakiem, tłuczniem kamiennym lub grysem w celu zapewnienia filtracji  wody opadowej służącej nawadnianiu roślin posadzonych przy zagłębieniu)  oraz wyposażenie w elementy małej architektury.
  Czas realizacji: 29.01.2021 - 31.07.2021
 7. „Modernizacja parku przy Pl.Kościuszki – etap IV – zagospodarowanie zieleni”
  Zakres inwestycji: wykonanie różnorodnej szaty roślinnej historycznego parku  przy Pałacu Sułkowskich, posadowienia  ogrodzenia  na skarpach stawu, celem ochrony roślinności zadarniającej  przed kaczkami i innym ptactwem oraz wykonanie nowej nawierzchni mineralnej przy placu zabaw.
  Czas realizacji: 02.08.2021 – 31.05.2022

Okres realizacji projektu

IV kwartał 2017r. – II kwartał 2022r.

Cel projektu

Zapewnienie poprawy jakości środowiska miejskiego w Lesznie, podniesienia estetyki krajobrazu oraz poprawy i jakości krajobrazu oraz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Jej celem jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni w terenie zabudowanym. Zostanie to osiągnięte dzięki rekultywacji terenu zdegradowanego i zanieczyszczonego działalnością człowieka.

Planowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów – 3,16 ha
 • Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów – 6,80 ha

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu 10 765 647,29 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5 882 352,65 zł