Graficzny nagłówek podstrony

Jednostki miejskie

Dom Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-49-04
sekretariat@dpsleszno.info

Informacje dodatkowe:

Dom Seniora

Adres:
ul. Janusza Korczaka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-40-37
domseniora@moprleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Dom Seniora podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych

Adres:
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-51-79
sekretariat@mbwa.leszno.pl
www.mbwa.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia Galerii:

 • poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
 • soboty od 10.00 do 14.00

Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało w 1976 roku, w 1999 zostało przekształcone w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Głównym profilem działalności MBWA w Lesznie jest promocja i prezentacja sztuki współczesnej. Nie preferujemy wybranego rodzaju sztuki, nie ograniczamy się do określonej puli artystów. Zapraszamy twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Wśród prezentowanych wystaw z zakresu sztuk wizualnych proponujemy realizacje wykorzystujące nowe media. Prezentujemy wystawy indywidualne i zbiorowe o charakterze problemowym, konceptualnym, intermedialnym.

Priorytetem jest tak skomponowana oferta wystawiennicza, by była interesująca dla różnych grup wiekowych odbiorców, zgodna z tym, co aktualnie dzieje się w sztuce najnowszej. Równolegle prowadzona jest działalność edukacyjno - oświatowa, która skierowana jest do różnych grup odbiorców i przede wszystkim przedszkoli, szkół, instytucji, stowarzyszeń. Są to min. spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki, wykłady, warsztaty i zabawy plastyczne, zajęcia z rysunku, pokazy filmów krótkometrażowych (animacje, filmy eksperymentalne, dokumenty, video art.) oraz cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m.in. Prezentacje, Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki). Prowadzimy również działalność wydawniczą, której celem jest dokumentowanie wystaw i działań organizowanych przez MBWA w Lesznie. Proponujemy również sprzedaż dzieł sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, unikatowej biżuterii artystycznej. Prowadzimy usługi w zakresie oprawy prac. Stwarzając możliwości bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, artystami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego działania, czerpania inspiracji oraz samodzielnych twórczych poszukiwań.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Adres:
Leszczyńskich 42
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: (+48) 531 825 698
sekretariat@gtbs.leszno.pl
gtbs.leszno.pl/index.php

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia biura dla interesantów:

poniedziałek - piątek

od 10:00 do 16:00

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może:

 • nabywać budynki mieszkalne i lokale mieszkalne i niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,
 • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Adres:
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 32 22 100
lcb@lcb.leszno.pl
www.lcb.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Wspieramy obecnych i przyszłych przedsiębiorców świadcząc usługi odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą konferencyjną, w prestiżowej lokalizacji. Wzmacniamy konkurencyjność i innowacyjność firm dzięki usługom informacyjnym, doradczym i szkoleniowym. Pomagamy w pozyskaniu kapitału na start i rozwój firmy. Koordynujemy działalność Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki, Leszczyńskiego Klastra Budowlanego i klastra informatycznego IT Leszno Klaster.

Miejska Biblioteka Publiczna

Adres:
pl. dr Jana Metziga 25
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-53-55
sekretariat@mbpleszno.pl
www.mbpleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia wypożyczalni głównej i czytelni oraz wypożyczalni dla dzieci i młodzieży:

 • Poniedziałek 10:00 - 18:00
 • Wtorek 8:00 - 15:00
 • Środa 10:00 - 18:00
 • Czwartek 8:00 - 15:00
 • Piątek 10:00 - 18:00
 • Sobota nieczynne
 • Niedziela 10:00 - 18:00
Miejski Ośrodek Kultury

Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-99-85
ksiegowosc@mok.leszno.pl
www.mok.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Ośrodek Kultury jest placówką poruszającą się w obrębie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Zajmuje się nie tylko organizacją czasu wolnego mieszkańców Leszna, tworzeniem warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień mieszkańców miasta i powiatu oraz promowaniem ich talentów. Jest też organizatorem licznych imprez cyklicznych i okazjonalnych, w tym koncertów, spektakli, konkursów i przeglądów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Adres:
ul. Korczaka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-81-75, 65 529-58-47
mopr@leszno.pl
mopr.leszno.sisco.info

Informacje dodatkowe:

 • pomoc społeczna,
 • zasiłki,
 • porady prawne w zakresie pracy socjalnej,
 • usługi opiekuńcze,
 • pomoc osobom dotkniętym niezaradnością życiową, bezdomnością

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie podlega:

 • Dom Seniora - tel. 65 520 40 37
 • Usługi Opiekuńcze - tel. 65 520 97 48
 • Świadczenia Rodzinne - tel. 65 520 85 40
 • Fundusz Alimentacyjny - tel. 65 520 94 86
 • Organizacje Pozarządowe - tel. 65 520 13 58
 • PFRON - tel.65 520 61 80
 • Noclegownia - tel. 65 537 50 95
 • Środowiskowy Dom Samopomocy - tel. 65 529 98 64
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres:
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-56-40, 65 520-56-11
mosir@interbit.pl
www.mosirleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi, tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej. MOSiR działa również na rzecz rozwoju bazy sportowo – turystycznej. 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych

Adres:
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 526-85-10, 65 526-86-30, 65 526-86-31
mzbk@post.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Komunikacji

Adres:
ul. Leśna 4
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-93-46, 529-94-66
mzk@mzk.leszno.pl
www.mzk.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

Adres:
ul. Saperska 23
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-90-96, 65 529-96-66
poczta@mzoleszno.com.pl
www.mzoleszno.com.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. jest międzygminną spółką, której udziałowcami jest 19 gmin.
Prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usług komunalnych w branży gospodarki odpadami. Oferuje usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie oraz sortowanie odpadów opakowaniowych.

 

Miejski Zakład Zieleni

Adres:
ul. Cypriana Kamila Norwida 4
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.838290, 16.571308

Kontakt:
Tel.: 65 529-93-67
mzz@mzz.leszno.pl
www.mzz.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Do zadań statutowych zakładu należy świadczenie usług komunalnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta  Leszna w zakresie estetycznym, poznawczym oraz wypoczynku czynnego i biernego. 
Działania te obejmują następujące zadania: 

 • konserwację zieleni na terenie będących własnością samorządu terytorialnego miasta,
 • utrzymanie Mini ZOO oraz Schroniska (schronisko ma swoją stronę interntową: wejdź na www.schronisko.lesnzo.pl),
 • budowa, modernizacja i konserwacja terenów zieleni na zlecenie.
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

Adres:
ul. Jana Matejki 8
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-54-27
sekretariat@mbwa.leszno.pl
www.mbwa.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało w 1976 roku, w 1999 zostało przekształcone w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Głównym profilem działalności MBWA w Lesznie jest promocja i prezentacja sztuki współczesnej. Nie preferujemy wybranego rodzaju sztuki, nie ograniczamy się do określonej puli artystów. Zapraszamy twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Wśród prezentowanych wystaw z zakresu sztuk wizualnych proponujemy realizacje wykorzystujące nowe media. Prezentujemy wystawy indywidualne i zbiorowe o charakterze problemowym, konceptualnym, intermedialnym.

Priorytetem jest tak skomponowana oferta wystawiennicza, by była interesująca dla różnych grup wiekowych odbiorców, zgodna z tym, co aktualnie dzieje się w sztuce najnowszej. Równolegle prowadzona jest działalność edukacyjno - oświatowa, która skierowana jest do różnych grup odbiorców i przede wszystkim przedszkoli, szkół, instytucji, stowarzyszeń. Są to min. spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki, wykłady, warsztaty i zabawy plastyczne, zajęcia z rysunku, pokazy filmów krótkometrażowych (animacje, filmy eksperymentalne, dokumenty, video art.) oraz cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m.in. Prezentacje, Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki). Prowadzimy również działalność wydawniczą, której celem jest dokumentowanie wystaw i działań organizowanych przez MBWA w Lesznie. Proponujemy również sprzedaż dzieł sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, unikatowej biżuterii artystycznej. Prowadzimy usługi w zakresie oprawy prac. Stwarzając możliwości bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, artystami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego działania, czerpania inspiracji oraz samodzielnych twórczych poszukiwań.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres:
ul. Spółdzielcza 12
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 525-60-83, 65 525-60-00
mpec@mpec.leszno.pl
www.mpec.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres:
ul. Lipowa 76a
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-83-11
sekretariat@mpwik-leszno.pl
www.mpwik-leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a także działalność inwestycyjna i rozwojowa.

Poza działalnością podstawową MPWiK  Sp. z o.o. realizuje zadania, takie jak: badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne,  badania parazytologiczne, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, szkolenia i konferencje branżowe, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży inwestycje w energetykę odnawialną.

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Adres:
ul. Towarowa 10
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 537-50-95
noclegownia@moprleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Noclegownia podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Organizator Pieczy Zastępczej

Adres:

64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-65-74
opz@moprleszno.pl
http://moprleszno.pl/

Informacje dodatkowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres:
ul. Niepodległości 27
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-98-65/66
oikleszno@kki.net.pl

Informacje dodatkowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Adres:
ul. Niepodległości 27
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-98-64
sds@moprleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Świadczenia Rodzinne - Fundusz Alimentacyjny

Adres:
ul. Korczaka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-85-40
mcincio@moprleszno.pl
mopr.leszno.sisco.info

Informacje dodatkowe:

Świadczenia Rodzinne - Fundusz Alimentacyjny podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Usługi Opiekuńcze

Adres:
ul. Korczaka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-97-48
uslugiopiekuncze@moprleszno.pl
mopr.leszno.sisco.info

Informacje dodatkowe:

Usługi Opiekuńcze podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 01, 65 547 68 00
sekretariat@zojo.leszno.pl; lmilarczyk@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Wspólna księgowości dla wszystkich przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk