Jednostki miejskie

MM
Dom Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-49-04
sekretariat@dpsleszno.info

Informacje dodatkowe:

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Adres:
Leszczyńskich 42
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 531 825 698
sekretariat@gtbs.leszno.pl
gtbs.leszno.pl/index.php

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia biura dla interesantów:

poniedziałek - piątek

od 10:00 do 16:00

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może:

 • nabywać budynki mieszkalne i lokale mieszkalne i niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,
 • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Adres:
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 32 22 100
lcb@lcb.leszno.pl
www.lcb.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Wspieramy obecnych i przyszłych przedsiębiorców świadcząc usługi odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą konferencyjną, w prestiżowej lokalizacji. Wzmacniamy konkurencyjność i innowacyjność firm dzięki usługom informacyjnym, doradczym i szkoleniowym. Pomagamy w pozyskaniu kapitału na start i rozwój firmy. Koordynujemy działalność Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki, Leszczyńskiego Klastra Budowlanego i klastra informatycznego IT Leszno Klaster.

Lotnisko Leszno Sp. z o.o.

Adres:
ul. Szybowników 28
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 577 215 344
info@lotniskoleszno.pl
lotniskoleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejska Biblioteka Publiczna

Adres:
pl. Metziga 25
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-53-55
sekretariat@mbpleszno.pl
www.mbpleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do niedzieli w doszinach od 09:00 do 19:00

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

Adres:
ul. Jana Matejki 8
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-54-27
sekretariat@mbwa.leszno.pl
www.mbwa.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie powstało w 1976 roku, w 1999 zostało przekształcone w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Głównym profilem działalności MBWA w Lesznie jest promocja i prezentacja sztuki współczesnej. Nie preferujemy wybranego rodzaju sztuki, nie ograniczamy się do określonej puli artystów. Zapraszamy twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Wśród prezentowanych wystaw z zakresu sztuk wizualnych proponujemy realizacje wykorzystujące nowe media. Prezentujemy wystawy indywidualne i zbiorowe o charakterze problemowym, konceptualnym, intermedialnym.

Priorytetem jest tak skomponowana oferta wystawiennicza, by była interesująca dla różnych grup wiekowych odbiorców, zgodna z tym, co aktualnie dzieje się w sztuce najnowszej. Równolegle prowadzona jest działalność edukacyjno - oświatowa, która skierowana jest do różnych grup odbiorców i przede wszystkim przedszkoli, szkół, instytucji, stowarzyszeń. Są to min. spotkania z artystami, kuratorami, krytykami i historykami sztuki, wykłady, warsztaty i zabawy plastyczne, zajęcia z rysunku, pokazy filmów krótkometrażowych (animacje, filmy eksperymentalne, dokumenty, video art.) oraz cykliczne działania o charakterze ogólnopolskim (m.in. Prezentacje, Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki). Prowadzimy również działalność wydawniczą, której celem jest dokumentowanie wystaw i działań organizowanych przez MBWA w Lesznie. Proponujemy również sprzedaż dzieł sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, ceramiki, szkła artystycznego, unikatowej biżuterii artystycznej. Prowadzimy usługi w zakresie oprawy prac. Stwarzając możliwości bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, artystami oraz wielostronnej edukacji artystycznej zapraszamy do kreatywnego działania, czerpania inspiracji oraz samodzielnych twórczych poszukiwań.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres:
ul. Spółdzielcza 12
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 525-60-83, 65 525-60-00
mpec@mpec.leszno.pl
www.mpec.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Ośrodek Kultury

Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529 99 85
sekretariat@mok.leszno.pl
www.mok.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Ośrodek Kultury jest placówką poruszającą się w obrębie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Zajmuje się nie tylko organizacją czasu wolnego mieszkańców Leszna, tworzeniem warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień mieszkańców miasta i powiatu oraz promowaniem ich talentów. Jest też organizatorem licznych imprez cyklicznych i okazjonalnych, w tym koncertów, spektakli, konkursów i przeglądów.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Adres:
ul. Janusza Korczaka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529 81 75, 65 529 81 74
mopr@leszno.pl
moprleszno.pl

Informacje dodatkowe:

 • pomoc społeczna,
 • zasiłki,
 • porady prawne w zakresie pracy socjalnej,
 • usługi opiekuńcze,
 • pomoc osobom dotkniętym niezaradnością życiową, bezdomnością

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie podlega:

 • Dom Seniora 1, ul. Janusza Korczaka 5 - tel. 65 520 40 37
 • Dom Seniora 2, ul. Pułaskiego 9 - tel 65 526 01 47
 • Noclegownia, ul. Towarowa 10 - tel. 65 537 50 95
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Niepodległości 27 - tel. 65 529 98 65/66
 • Mieszkania Wspomagane w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych ul. Grzybowa 4 - tel. 65 300 21 05
 • Klub Seniora "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 4 - tel. 65 525 13 28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres:
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 520-56-40, 65 520-56-11
sekretariat@mosirleszno.pl
www.mosirleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi, tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej. MOSiR działa również na rzecz rozwoju bazy sportowo – turystycznej. 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych

Adres:
ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 526-85-10, 65 526-86-30, 65 526-86-31
mzbk@post.pl; sekretariat@mzbk-leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Komunikacji

Adres:
ul. Leśna 4
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-93-46, 529-94-66
mzk@mzk.leszno.pl
www.mzk.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie działający od 1 marca 1976 roku to samorządowy zakład budżetowy miasta Leszna. Zajmuje się realizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz sąsiednich gmin powiatu leszczyńskiego (gmina Lipno, gmina Rydzyna, gmina Święciechowa).

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

Adres:
ul. Saperska 23
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-90-96, 65 529-96-66
poczta@mzoleszno.com.pl
www.mzoleszno.com.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. jest międzygminną spółką, której udziałowcami jest 20 gmin.
Prowadzimy działalność gospodarczą w sektorze usług komunalnych w branży gospodarki odpadami. Oferujemy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie oraz sortowanie odpadów opakowaniowych.

 

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o. o.

Adres:
ul. Cypriana Kamila Norwida 4
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.838290, 16.571308

Kontakt:
Tel.: 65 529-93-67
sekretariat@mzz.leszno.pl; mzz@mzz.leszno.pl
www.mzz.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Do zadań statutowych zakładu należy świadczenie usług komunalnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta  Leszna w zakresie estetycznym, poznawczym oraz wypoczynku czynnego i biernego. 
Działania te obejmują następujące zadania: 

 • konserwację zieleni na terenie będących własnością samorządu terytorialnego miasta,
 • utrzymanie Mini ZOO oraz Schroniska (schronisko ma swoją stronę interntową: wejdź na stronę: www.schronisko.lesnzo.pl),
 • budowa, modernizacja i konserwacja terenów zieleni na zlecenie.

 

Teatr Miejski

Adres:
ul. G. Narutowicza 69
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529 92 70
sekretariat@teatrmiejskileszno.pl
www.teatrmiejskileszno.pl/

Informacje dodatkowe:

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek w godz. 11:00-19:00
 • wtorek w godz. 9:00-16:00
 • środa w godz. 9:00-16:00
 • czwartek w godz. 11:00-19:00
 • piątek w godz. 9:00-16:00
 • sobota i niedziela - godzinę przed spektaklem
Wodociągi Leszczyńskie

Adres:
ul. Lipowa 76a
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 529-83-11
sekretariat@mpwik-leszno.pl
www.mpwik-leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a także działalność inwestycyjna i rozwojowa.

Poza działalnością podstawową MPWiK  Sp. z o.o. realizuje zadania, takie jak: badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne,  badania parazytologiczne, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, szkolenia i konferencje branżowe, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży inwestycje w energetykę odnawialną.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Adres:
Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Współrzędne:

Kontakt:
Tel.: 65 547 68 01, 65 547 68 00
sekretariat@zojo.leszno.pl; lmilarczyk@leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Wspólna księgowości dla wszystkich przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto.