Rozbudowa ulicy Wilkowickiej

Tytuł projektu

Rozbudowa ulicy Wilkowickiej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej klasy „Z” - ulicę Wilkowicką (889910P).

W ramach zadania planuje się:

  • budowę nowej nawierzchni ulicy,
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
  • budowę  chodnika  i  zatok  autobusowych,
  • budowę  oświetlenia  ulicznego,
  • budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 

Okres realizacji projektu

Wrzesień 2021 – lipiec 2022

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z drogą S5, z którą ulica Wilkowicka się łączy.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,508 km;
  • Chodnik – 0,052 km;
  • Droga pieszo – rowerowa – 0,508 km;
  • Odwodnienie – 0,529 km;  

Całkowita wartość projektu

3 406 263,69 zł

Kwota dofinansowania

1 629 642,35 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego