Karta Małego Leszczyniaka

Informacje o Karcie Małego Leszczyniaka:

Program ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Miasta Leszna, wspierając tym samym opiekę nad dziećmi do lat 4. 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Karta Małego Leszczyniaka przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, a także opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. co najmniej jeden z rodziców, opiekun faktyczny lub opiekun prawny zamieszkuje na terenie miasta Leszna;
  2. w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali – jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Leszno.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie Karty Małego Leszczyniaka należy dołączyć:

  1. kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem, dokumentu UPO lub potwierdzenie nadania w przypadku przesłania zeznania podatkowego pocztą wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzających opłacenie podatku dochodowego w Lesznie;
  2. kserokopie zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanych do dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
  3. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;*
  4. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;*
  5. oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
  6. oświadczenie wnioskodawcy o aktualności danych dotyczących zapłaty podatku dochodowego w Lesznie.

*punkt fakultatywny

Opłaty:

Wydanie Karty Małego Leszczyniaka jest bezpłatne.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Miejsce składania wniosku:

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5 (pokój nr 14 na I piętrze), tel. 65 529 81 69.

 

Podstawa prawna:


Uchwała Nr LXVIII/872/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu pn. „Karta Małego Leszczyniaka” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8757)

 

Pliki do pobrania