O przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Leszna

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna uchwały Nr LXXIV/972/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Leszna.

Do Prezydenta Miasta Leszna można składać wnioski w zakresie wyżej wymienionego projektu planu ogólnego na piśmie:

  • w postaci papierowej na adres: Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
  • w postaci elektronicznej na adres: architektura@leszno.pl,
  • w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oraz ze wskazaniem czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r. Wniosek może zawierać również dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu. Wzór formularza wniosku do projektu planu ogólnego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna: https://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/9866/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu planu ogólnego. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w zakresie ochrony środowiska do Prezydenta Miasta Leszna w trybie analogicznym jak wnioski do ww. projektu planu ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 5 lipca 2024  r.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

  1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Leszna. Kontakt: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, um@leszno.pl , tel. 65 529 81 00;
  2. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw poprzez adres iod@leszno.pl.
  3. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia planu ogólnego miasta Leszna na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją celu.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym wykonujących zadania na zlecenie Administratora.
  5. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych, a w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – prawo do źródła dostępu do tych danych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Więcej informacji w zakresie RODO pod adresem http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego .