Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych położonego przy ul. 1 Maja 1 i Przedszkola Miejskiego nr 7 zlokalizowanego przy ul. Stefana Żeromskiego 20.

W ramach robót w Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych zaplanowano:

 • wykonanie izolacji ścian fundamentowych, cokołu, ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi zewnętrzne i okna),
 • modernizację systemu ogrzewania budynku w zakresie instalacji wewnętrznej (wymiana części grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, izolacja wykonanych rurociągów),
 • modernizację instalacji wentylacji budynku (wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w węzłach sanitarnych).


W ramach prac w Przedszkolu nr 7 zaplanowano:

 • wykonanie izolacji ścian fundamentowych, cokołu, ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych,
 • docieplenie stropodachu,
 • modernizację systemu grzewczego (likwidacja kotłowni węglowej i wykonanie kotłowni gazowej),
 • modernizację źródła ciepła budynku w zakresie instalacji wewnętrznej co (wymiana części grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, izolacja wykonanych rurociągów),
 • modernizację instalacji wentylacji budynku (wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicami wodnymi),
 • instalację zasilania central wentylacyjnych,
 • wymianę instalacji elektrycznej.


Okres realizacji projektu

kwiecień 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Cel projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lesznie.

Jednym z największych problemów obiektów objętych projektem jest duże zużycie energii cieplnej co przekłada się na stale wzrastające koszty eksploatacji budynków oraz niekorzystnie wpływa na jakość powietrza. Realizacja projektu przyczyni się do zredukowania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja projektu spowoduje obniżenie kosztów utrzymania dwóch budynków publicznych.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt. (ZSR-B oraz Przedszkole Miejskie nr 7).
 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 3 712,90 m2 (ZSR-B oraz Przedszkole Miejskie nr 7).
 3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt. (Przedszkole Miejskie nr 7).


Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

Całkowita wartość projektu

6 363 163,86 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 1 434 425,06 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych 2 061 547,96 PLN