Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Miasto Leszno - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, w wyniku przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, pozyskało środki finansowe na realizację zadania w wysokości 746 648,16 zł.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

  • umożliwienie niezależnego życia;
  • wsparcie w postaci pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego takich jak: wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • pomoc asystencką w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • wsparcie w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • wsparcie asystenckiego w zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami punktu 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit.
    a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami miasta Leszna.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencką.

Zapisy i kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Lesznie z dnia 23 stycznia 2023 r. określającym zasady przystąpienia do Programu (poniżej, w plikach do pobrania) i dostarczenie karty zgłoszenia udziału do Programu do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 65 525 38 63.

Od dnia 07 lutego 2023r. do 17 lutego 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane na podstawie Regulaminu, pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Pliki do pobrania