Pomoc materialna dla doktorantów pracujących na terenie miasta Leszna

Stypendium ma na celu wspieranie zdobywania stopnia naukowego doktora poprzez częściowe refundowanie kosztów przewodu doktorskiego.

O pomoc materialną może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • ma wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
  • pracuje na terenie miasta Leszna w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku lub jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 etatu nieprzerwanie, na terenie miasta Leszna, w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, które rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Leszna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 537 36 59 - p. Beata Baraniak.

Pliki do pobrania