Pomoc materialna dla doktorantów pracujących na terenie miasta Leszna

 

Stypendium ma na celu wspieranie zdobywania stopnia naukowego doktora poprzez częściowe refundowanie kosztów przewodu doktorskiego.

O pomoc materialną może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • Ma otwarty przewód doktorski;
  • Pracuje na terenie Miasta Leszna w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku;
  • Jej średni miesięczny dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie jest wyższy od 4 krotnego minimalnegowynagrodzenia ogłoszonego w danym roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.).

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, które rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod numerem tel. 65 537 36 59 - p. Beata Baraniak.

Pliki do pobrania