Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie

Na realizację projektu  pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul Kurpińskiego 2 w Lesznie” Miasto Leszno złożyło wniosek o udzielenie pożyczki JESSIKA 2 na realizację projektu inwestycyjnego z elementami Studium Wykonalności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.2. – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe, Priorytet inwestycyjny – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie

W ramach robót w Zespole Szkół nr 4 zaplanowano m.in. roboty budowlane:

a. prace branży budowlanej polegające na:

 • dociepleniu stropodachu, ściany attyki od wewnątrz, stropodachu łącznika, wystawek,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • robotach ziemnych i rozbiórkowych,
 • ociepleniu ścian poniżej gruntu, ścian cokołu, ścian zewnętrznych, ścian attyki na zewnątrz,
 • montażu rynien i rur spustowych,
 • wykonaniu robót towarzyszących  (w tym elektrycznych - uporządkowanie zewnętrznej instalacji kablowej min. domofony, oświetlenie, oczyszczenie, malowanie balustrad, wywóz gruzu z rozbiórki),

b. prace branży elektrycznej polegające na:

 • demontażu istniejącego oświetlenia i montażu nowej instalacji oświetleniowej,
 • demontażu instalacji odgromowej i montażu nowej instalacji odgromowej,
 • montażu instalacji fotowoltaicznej 20,8kW- OZE,

c. prace branży budowlanej i elektrycznej (system oddymiania) polegające na:

 • wykonaniu prac wykończeniowych
 • dostawy i montażu instalacji oddymiania,
 • montażu konstrukcji wsporczej,
 • pracach rozbiórkowych i przygotowawczych wraz z wywozem,

d. prace branży sanitarnej polegające na:

 • demontażu grzejników wraz z przyłączeniem bocznym,
 • montażu instalacji C.O.
 • montażu instalacji klimatyzatorów,
 • wykonaniu instalacji chłodniczej wraz z odprowadzeniem skroplin.

Wartość udzielonej pożyczki

Zgodnie z Umową Inwestycyjną nr IJ21-00322 z 20.04.2021 (aneks nr 2 z 29.12.2021) kwota pożyczki wynosi 2 436 837,03 zł

Okres realizacji inwestycji

Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji - III kwartał 2020 r.
Termin rzeczowego zakończenia Projektu - I kwartał 2022 r.