Miejscowy plan w rejonie ulic: Poniatowskiego, Narutowicza, Marcinkowskiego, Krasińskiego

OGŁOSZENIE

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza, Karola Marcinkowskiego oraz Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna Uchwały Nr LXVII/867/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księcia Józefa Poniatowskiego, Gabriela Narutowicza, Karola Marcinkowskiego oraz Alei Zygmunta Krasińskiego w Lesznie.

Z dokumentacją wyżej wymienionej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24, w godzinach 7.30-15.30.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2024 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Formularz wniosku jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna pod linkiem: https://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/9866/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego .

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno, adres email: um@leszno.pl , tel.65 529 81 00;
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@leszno.pl ;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod.linkiem: http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego