Aktywna Tablica 2023

 

Projekt:

Aktywna Tablica

Termin realizacji:

Kwalifikowalność wydatków do dnia 31 grudnia 2023 roku

Cele projektu:

Zadaniem Programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W 2023 roku Miasto Leszno otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 119.000 zł na zakup sprzętu IT dla 6 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna (14.000 zł na każdą ze szkół), oraz 35.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla SP nr 6. Były to wszystkie placówki, które w terminie składania wniosków spełniły regulaminowe warunki uczestnictwa w projekcie. W ramach programu dyrektorzy szkół (na podstawie stosownych pełnomocnictw) dokonali zakupu sprzętu przewidzianego we wnioskach o dofinansowanie (interaktywne monitory dotykowe, projektory, głośniki, tablice interaktywne oraz pomoce i narzędzia do terapii – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Więcej informacji o zakupionym sprzęcie i sposobach jego wykorzystania znajduje się na stronach internetowych szkół uczestniczących w Programie.

 

Całkowita wartość projektu:

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania: 119 000,00 zł  (80% wartości projektu)

 

Szkoła Kwota przyznanej dotacji Kwota dotacji rozliczonej Wkład własny
Technikum nr 4 w Lesznie 14 000,00  14 000,00  3 500,00
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Lesznie 14 000,00  14 000,00  3 500,00
Technikum nr 3 w Lesznie 14 000,00  13 680,78 3 420,19
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Lesznie 14 000,00  13 486,17 3 371,54
Technikum nr 5 w Lesznie 14 000,00  14 000,00 3 500,00
Branżowa Szkoła I Stopnia 14 000,00  13 920,00 3 480,00
Szkoła Podstawowa nr 6 35 000,00  34 791,98 8 698,00
OGÓŁEM 119 000,00 zł 117 878,93 zł 29.469,73 zł