Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ulicy Osieckiej

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna.

 

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI).

 

 Przedmiot projektu

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnym DW 432, łączącej m. Leszno z powiatami: leszczyńskim, kościańskim i śremskim. Droga posiada bezpośrednie połączenie z DK 12 (ul. Kąkolewską). Dodatkowo ulica ta stanowi dojazd do DK 5, a także docelowo do drogi ekspresowej S5. Droga woj. nr 432 w większości swojego przebiegu znajduje się na terenach wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz do upraw rolnych i leśnych. W sąsiedztwie drogi, w dalszej odległości znajdują się także tereny przemysłowe. Szerokość pasa drogowego dla projektowanego odcinka drogi wynosi około 25 m. Projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na całym odcinku wykorzystuje istniejący pas drogowy.

W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 oś do 8 t. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy (chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego) o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych. Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych i dojazd do przyległych działek.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

- długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 2,771 km

- długość wspartej infrastruktury rowerowej: 1,76 km

- długość wybudowanych lub przebudowanych chodników: 370 m

- liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych: 94 szt.

- liczba wybudowanych lub przebudowanych przejść przez jezdnię: 8 szt.

- liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań: 6 szt.

Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wybudowanych lub przebudowanych 7 zatok autobusowych.

Okres realizacji projektu

styczeń  2019 r. – maj 2020 r.

Cel projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowana droga wojewódzka na długości 2,77 km wyłączeniem przejazdu kolejowego, który zostanie przebudowany przez PKP PLK.

Poprzez realizację projektu dąży się do poprawy dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a także zmniejszenia uciążliwości ruchu dla mieszkańców, użytkowników i środowiska. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna. Rozwiązanie to zapewni korzystny dojazd do planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych w okolicy ul. Osieckiej.

W wyniku realizacji projektu powstanie droga o nośności 115 kN/oś.

Realizacja projektu nie wpłynie na wzrost zatrudnienia.

Cele projektu:

1. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez budowę połączeń drogowych alternatywnych do dróg krajowych (połączenie miasta Leszna z pow.: leszczyńskim, kościańskim i śremskim oraz m.: Osieczna, Krzywiń, Środa Wlkp. i Września)

2. Usprawnienie połączenia między gm. Lipno i Osieczna z ośrodkiem aktywności gospodarczej, rozwijającym się obszarem inwestycyjnym– Strefą Przemysłową VASA.

3. Poprawa parametrów technicznych drogi (nośności, przepustowości, dopuszczalnej prędkości)

4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez oddzielenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 Kluczowe:

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 2,771 km

Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 1,760 km

 

Specyficzne dla projektu:

Długość wybudowanych lub przebudowanych chodników:   0,370 km

Liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych: 94 szt.

Liczba wybudowanych lub przebudowanych przejść przez jezdnię: 8 szt.

Liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań: 6 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

 

Kluczowe:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC

 

Specyficzne dla projektu:

Nośność drogi: 115 kN/oś

 

Całkowita wartość projektu

15 354 550,73 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 7 873 923,53 PLN

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk