Przebudowa ulicy Osieckiej

 

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna.

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI).

Przedmiot projektu

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, stanowiącej część DW 432 łączącej Leszno z powiatami: leszczyńskim, kościańskim i śremskim. 

W ramach zadania nastąpi:

 • budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 oś do 8 t,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego.
 • Przebudowa skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:

 • długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 2,771 km
 • długość wspartej infrastruktury rowerowej: 1,76 km
 • długość wybudowanych lub przebudowanych chodników: 370 m
 • liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych: 94 szt.
 • liczba wybudowanych lub przebudowanych przejść przez jezdnię: 8 szt.
 • liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań: 6 szt.

Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wybudowanych lub przebudowanych 7 zatok autobusowych.

Okres realizacji projektu

styczeń  2019 r. – maj 2020 r.

Cele projektu

 

 1. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez budowę połączeń drogowych alternatywnych do dróg krajowych (połączenie miasta Leszna z pow.: leszczyńskim, kościańskim i śremskim oraz m.: Osieczna, Krzywiń, Środa Wlkp. i Września)
 2. Usprawnienie połączenia między gm. Lipno i Osieczna z ośrodkiem aktywności gospodarczej, rozwijającym się obszarem inwestycyjnym– Strefą Przemysłową VASA.
 3. Poprawa parametrów technicznych drogi (nośności, przepustowości, dopuszczalnej prędkości)
 4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez oddzielenie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. 

Całkowita wartość projektu

15 354 550,73 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 7 873 923,53 PLN