Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 2

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie – etap 2

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Fabryczną (6278P).

W ramach zadania planuje się:

 • przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,
 • budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 • budowę  chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
 • budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
 • budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
 • zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)
 • budowę kanału technicznego,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
 • budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektrycznych,
 • przebudowę sieci teletechnicznych,
 • przebudowę sieci gazowych,
 • budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),
 • wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).

 

Okres realizacji projektu

Grudzień 2020 - Listopad 2021

 

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12 oraz dawną drogą DK5, z którą ulica Fabryczna bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,509 km;

Długość chodnika – 0,288 km;

Droga pieszo – rowerowa – 0,731 km;

Odwodnienie – 0,510 km;

 

Całkowita wartość projektu (etap 2)

7 502 384,66 zł

Kwota dofinansowania

3 080 371,07 zł