Graficzny nagłówek podstrony

Budżet Obywatelski 2016

KOMUNIKAT:

W związku z Zarządzeniem nr 117/2016 z dnia 09.03.2016 roku, wydanym przez Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2016  zmianie ulega § 20 ust. 1, które otrzymuje nowe brzmienie: "Głosowanie rozpoczyna się 11 marca 2016 roku i kończy się z dniem 25 marca 2016 roku.”

Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Leszna na rok 2016

Ilekroć  w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  1. budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta Leszna na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencji gminy;
  2. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego Dla Miasta Leszna;
  3. mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Leszno;
  4. mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Miasta Leszna;
  5. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna;
  6. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Leszna;
  7. Pełnomocniku zgłaszających – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez zgłaszających do reprezentowania ich w procedurze zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu, 
z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 9.

§ 2. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych (instytucja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego).

§ 3. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie w roku 2016 nie mniej niż  700.000,- PLN (siedemset tysięcy złotych 00/100).

Rozdział 2. Zgłaszanie propozycji zadań

§ 4. 1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Leszna, który w momencie wypełnienia wniosku ma ukończone 18 lat.

2. Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

§ 5. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 18 rok życia.

§ 6. Wzór formularza zgłoszenia oraz listy poparcia dla projektu ustala Prezydent w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej miasta: www.leszno.pl oraz w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 - punkcie obsługi interesantów.

§ 7. Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego w roku 2016 upływa w dniu 12 lutego 2016 roku.

§ 8. 1. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy przesłać na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 z dopiskiem „Budżet obywatelski” (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w punkcie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Leszna.

2. Formularze przekazane po terminie nie będą procedowane w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 9. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1)    których szacunkowy koszt zgłaszanego zadania przekracza kwotę 20% ogólnej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski albo szacunkowa wartość zadania jest niższa niż kwota 10.000,-PLN;

2)    które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;

3)    które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4)    które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

5)    które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

6)    które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

§ 10. Zgłoszenie zadania uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe formularza oraz jeśli są one wypełnione czytelnie.

Rozdział 3. Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 11. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań podlegają weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym (z uwzględnieniem zapisu § 9), której dokonuje Komisja.

§ 12. Komisja, w skład której wejdą urzędnicy Urzędu Miasta Leszna oraz radni Rady Miejskiej Leszna, zostanie powołana przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

§ 13. Pierwsza weryfikacja  złożonych propozycji zadań powinna być dokonana najpóźniej do 28 lutego 2016 roku.

§ 14. 1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza maksymalną możliwą kwotę dostępną dla pojedynczego zadania, pełnomocnik zgłaszających zadanie zostanie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

2. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, pełnomocnik zgłaszających ma 7 dni roboczych na dokonanie stosownej korekty zgłoszonego zadania.

3. Wniosek nie może być korygowany więcej niż 1 raz.

4. Ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w tym np. zmiana miejsca realizacji lub łączenie z innymi zadaniami jest możliwe jedynie za zgodą pełnomocników zgłaszających dane zadania.

§ 15. 1. Ostateczna weryfikacja powinna być dokonana najpóźniej do 12 marca 2016 roku.

2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych zadań, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji oraz zwięzłe uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

3. Wyniki weryfikacji będą ogłoszone na stronie internetowej miasta: www.leszno.pl oraz w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15, a także w gazecie ABC w „Wiadomościach Miasta Leszna” do 18 marca 2016 roku.

§ 16. 1. Z zadań oznaczonych jako „przyjęte” tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

2. Lista zawiera nazwę zadania, jego zwięzły opis i szacunkowy koszt realizacji.

3. Kolejność zadań na liście jest ustalana w drodze losowania. Losowanie kolejności zadań na liście dokonuje Komisja.

Rozdział 4. Głosowanie i obliczanie wyników

§ 17. 1.Głos oddaje się za pomocą „Karty do głosowania” poprzez wpisanie numeru wybranego zadania z listy określonej w § 16.

2. Wzór „Karty do głosowania” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 18. Głosowanie odbywa się:

1)    w lokalu Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 w Lesznie,

2)    za pośrednictwem zeskanowanej „Karty do głosowania” zawierającej podpis głosującego przesłanej pocztą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@leszno.pl

3)    listownie poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Karty do głosowania” (liczy się data stempla pocztowego).

§ 19.1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

2. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie lub przez osoby nieuprawnione,  lub niezawierające wymaganych danych, lub niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub oddane na karcie do głosowania innej niż urzędowo określona, lub wypełnione nieczytelnie będą uznane za nieważne.

3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku „Kart do głosowania” i oddania głosu na różne zadania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

4. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i oddania głosu tylko na jedno zadanie, głosy takie potraktowane zostaną jako jeden głos oddany na to zadanie.

§ 20. 1. Głosowanie rozpocznie się 18 marca 2016 roku i będzie trwało do 31 marca 2016 roku.

W związku z Zarządzeniem nr 117/2016 z dnia 09.03.2016 roku, wydanym przez Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2016  zmianie ulega § 20 ust. 1, które otrzymuje nowe brzmienie: "Głosowanie rozpoczyna się 11 marca 2016 roku i kończy się z dniem 25 marca 2016 roku.”

2. Głosować może każdy mieszkaniec Leszna, który w dniu głosowania ma ukończone 18 lat.

§ 21. 1. Ustalenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każde z zadań.

2. Do realizacji zostaną skierowane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

3. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zdecyduje publiczne losowanie.

4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego środków.

5. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków finansowych.

6. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

7. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Miasta Leszna oraz w formie komunikatu prasowego do dnia 22 kwietnia 2016 roku.

8. Za realizację wybranych zadań odpowiadają poszczególne wydziały Urzędu Miasta Leszna.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 22 Nie przewiduje się  postępowania odwoławczego przez pełnomocników zgłaszających propozycje projektów do budżetu obywatelskiego.

§ 23 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Leszna decyzje podejmuje Prezydent Miasta Leszna.

§ 24 Postanowienia powyższego regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie www.leszno.pl i www.bip.leszno.pl.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-07 12:12:15
0 Koszyk