Miejscowy plan w rejonie ul. Osieckiej

 

OGŁOSZENIE

 

 

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Leszna uchwały Nr LXVI/859/2023 z dnia 15 czerwca
2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osieckiej, torów kolejowych oraz granic miasta Leszna.

 

Z dokumentacją wyżej wymienionej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24,
w godzinach 7.30-15.30.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski  należy składać do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno, adres email: um@leszno.pl, tel.65 529 81 00; 

Kontakt do inspektora ochrony danych:  iod@leszno.pl;   

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod.linkiem: http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego