Informacje ogólne

 1. Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Leszna. 
 2. Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej: 
  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  6. promocji i organizacji wolontariatu;
  7. edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
  8. działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  11. rewitalizacji.
 3. Kto może wystąpić z wnioskiem?
  1. mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,
  2. mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Jak złożyć wniosek?
  Wniosek na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć w dowolnej formie, jednak dla ułatwienia przygotowania wniosku oraz przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku dostępny jest „Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawierający elementy niezbędne do dokonania oceny merytorycznej”, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/12/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 8 grudnia 2021r.
  Wniosek można złożyć: osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
 5. Sposób realizacji inicjatywy lokalnej: 
  1. Złożone wnioski rejestruje Wydział Rozwoju. W przypadku, gdy złożony wniosek nie dotyczy obszarów tematycznych wynikających z ustawy lub gdy nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do oceny merytorycznej wniosku, odpowiedź lub wezwanie do uzupełnienia dokumentów  przygotowuje Wydział Rozwoju. Jeśli wniosek zawiera wszystkie elementy niezbędne do oceny merytorycznej, Wydział Rozwoju ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i przekazuje jej złożony wniosek w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
  2. W przypadku braku środków w danym roku budżetowym na realizację zdań w ramach inicjatywy lokalnej, złożony wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.
  3. Wydział Rozwoju przedkłada Prezydentowi propozycję składu Komisji ds. oceny wniosku, w celu dokonania oceny wniosku pod względem merytorycznym.
  4. Komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji zawierający proponowaną ocenę wniosku.
  5. Prezydent na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję podejmuje decyzję o przyjęciu zadania do realizacji albo o odmowie jego realizacji.
  6. Wyniki naboru wniosków zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. O stanowisku Prezydenta Miasta Leszna zostają niezwłocznie powiadomieni Wnioskodawcy. Pismo przygotowuje Wydział Rozwoju. W piśmie dotyczącym wniosku przyjętego do realizacji zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Miasta Leszna, bądź jednostce organizacyjnej Miasta Leszna, która będzie inicjatywę realizować. Kopia pisma zostaje przekazana do właściwej komórki/jednostki.
  7. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna wraz z Wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania.
  8. W przypadku przyjęcia zadania do realizacji, Miasto Leszno zawiera niezwłocznie umowę z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej.
 6. Kryteria oceny wniosków:
  1. celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
  2. liczba uczestników inicjatywy lokalnej
  3. stan przygotowania lub realizacji zadania
  4. wkład własny grupy inicjatywnej - udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania
  5. wkład własny grupy inicjatywnej - wkład własny w formie pracy społecznej
  6. liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej
 7. Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?
  1. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców, inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
  2. W ramach inicjatywy mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.
 8. Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?
  1. Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług i dóbr). W przypadku inicjatyw lokalnych maksymalny udział środków z budżetu Miasta Leszna w wartości zadania publicznego realizowanego przez Wnioskodawcę wynosi 10 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
 9. Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
  Właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna współpracuje z grupą inicjatywną. Po zrealizowaniu inicjatywy wspólnie z inicjatorami przygotowuje sprawozdanie.

 

Kontakt

Informacji nt. inicjatywy lokalnej udzielają:

 • Izabela Wojciechowska, naczelnik Wydziału Rozwoju, tel. 65 537 36 80, e-mail: iwojciechowska@leszno.pl  
 • Aleksandra Michalska, inspektor ds. wspierania przedsiębiorczości, tel. 65 537 36 82, e-mail amichalska@leszno.pl 

Pliki do pobrania