Droga i pas drogowy

Wnioski w tym zakresie należy składać na adres:

Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg

ul. Słowiańska 16

64-100 Leszno

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

65 537 36 76 

 


 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
  • Z Administratorem można się kontaktować:
   -telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
   - elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl 
 2. Inspektor Danych Osobowych:
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu:
   1. wydania zgody na zajęcie pasa drogowego,
   2. wydanie zgody na korzystanie z placu miejskiego Rynek,
   3. wydania zgody lokalizacyjnej w pasie drogowym,
   4. wydania opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,
   5. wydania zgody na wykorzystania dróg w sposób szczególny,
   6. wydania zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • archiwizowania dokumentów zgromadzonych w Miejskim Zarządzie Dróg (przekazać dokumenty sprawy do archiwum). Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkami prawnymi w prawie krajowym, tzn.:
   1. obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, we szczególności art. 61 § 4, na podstawie którego na organie administracji publicznej będącym administratorem spoczywa obowiązek załatwienia sprawy: wydania zgody na zajęcie pasa drogowego, wydanie zgody na korzystanie z placu miejskiego Rynek, wydania zgody lokalizacyjnej w pasie drogowym, wydania opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, wydania zgody na wykorzystania dróg w sposób szczególny, wydania zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych,
   2. obowiązkiem  wynikającym ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego, tj, ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.
 4. Odbiorcy danych:
  • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
  • pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu, tj. dostępu do swoich danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu, jak również do otrzymania kopii danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia swoich danych, jeżeli są niekompletne;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie przetwarzanie następuje w innym celu i zakresie niż niezbędnym dla wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw może się Pani/Pan skontaktować z naszym IOD (dane kontaktowe w pkt 2) lub na nasz adres kontaktowy podany w pkt 1.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu:
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania

01 - wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowych.doc 01 - wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowych.pdf 02 - Zjazd - wniosek na uzgodnienie zjazdu, ogrodzenia.pdf 02 - Zjazd - wniosek na uzgodnienie zjazdu, ogrodzenia.doc 03 - wniosek na umieszcenie urzadzenia infrastruktury technicznej.doc 03 - wniosek na umieszcenie urzadzenia infrastruktury technicznej.pdf 04 - wniosek_o_wygaszenie decyzji na zajecie_pasa_drogowego_-_urzadzenia.doc 04 - wniosek_o_wygaszenie decyzji na zajecie_pasa_drogowego_-_urzadzenia.pdf 05 - wniosek na lokalizację infrastruktury technicznej - wzór MAC.doc 06 - wniosek na zajęcie pasa drogowego - NOWY.doc 05 - wniosek na lokalizację infrastruktury technicznej - wzór MAC.pdf 07 - organizacja_ruchu.doc 06 - wniosek na zajęcie pasa drogowego - NOWY.pdf 08 - wniosek_zapotrzebowanie_stojaki.doc 08 - wniosek_zapotrzebowanie_stojaki.pdf 07 - organizacja_ruchu.pdf 09 - wniosek_wydarzenie_niekomercyjne_rynek.doc 09 - wniosek_wydarzenie_niekomercyjne_rynek.pdf 10 - Wniosek o anulowanie wezwania.doc 10 - Wniosek o anulowanie wezwania.pdf 11- KLAUZULA INF. MIASTA LESZNA..docx 11- KLAUZULA INF. MIASTA LESZNA.pdf Uchwała nr XVI/147/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Uchwała nr XVIII/252/2019 Rady Miasta Leszno z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych mi Uchwała nr XXXII/376/05 Rady Miasta Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwała nr XVI/147/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2014r. Uchwała nr XXXVII/473/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę nr XVI/147/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2014r.