Graficzny nagłówek podstrony

Wnioski i inne dokumenty

Wnioski należy składać na adres:

Urząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg

ul. Słowiańska 16

64-100 Leszno

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

65 537 36 76

 


 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez  Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
  • Z Administratorem można się kontaktować:
   -telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
   - elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl

 2. Inspektor Danych Osobowych:
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
  • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna:
  1. Przetwarzanie danych osobowych w celu:
   1. wydania zgody na zajęcie pasa drogowego,
   2. wydanie zgody na korzystanie z placu miejskiego Rynek,
   3. wydania zgody lokalizacyjnej w pasie drogowym,
   4. wydania opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,
   5. wydania zgody na wykorzystania dróg w sposób szczególny,
   6. wydania zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  2. archiwizowania dokumentów zgromadzonych w Miejskim Zarządzie Dróg (przekazać dokumenty sprawy do archiwum). Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkami prawnymi w prawie krajowym, tzn.:
   1. obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, we szczególności art. 61 § 4, na podstawie którego na organie administracji publicznej będącym administratorem spoczywa obowiązek załatwienia sprawy: wydania zgody na zajęcie pasa drogowego, wydanie zgody na korzystanie z placu miejskiego Rynek, wydania zgody lokalizacyjnej w pasie drogowym, wydania opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, wydania zgody na wykorzystania dróg w sposób szczególny, wydania zgody na przejazd pojazdów nienormatywnych,
   2. obowiązkiem  wynikającym ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego, tj, ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym.

 4. Odbiorcy danych:
  • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
  • pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Okres przechowywania danych osobowych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu, tj. dostępu do swoich danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu, jak również do otrzymania kopii danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia swoich danych, jeżeli są niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie przetwarzanie następuje w innym celu i zakresie niż niezbędnym dla wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
   W celu skorzystania z powyższych praw może się Pani/Pan skontaktować z naszym IOD (dane kontaktowe w pkt 2) lub na nasz adres kontaktowy podany w pkt 1.

 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 9. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu:
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pliki do pobrania:
Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-06-13 14:51:38

Czytaj także

0 Koszyk